“Altascheth” NL

‘Altascheth’ (Psalm 75:1m)

‘Verderf of verniel niet,’ is volgens de Kanttekeningen bij onze dierbare Statenvertaling de betekenis van dit woord uit het opschrift van Psalm 75. De dichter ‘dankt voor de genadige verandering van zaken in Israël.’ Een danklied dus, ook rondom de jaarlijkse dankdag het aanheffen waard. Maar hoe?


Voor velen is dat helaas geen vraag. De wereldse massa heeft in hun drukke bestaan geen ruimte of behoefte om hun Schepper te erkennen. Zonder God zoeken ze de dag te plukken. Met alle paniek en angst van dien als het (bijv. door het coronavirus) anders gaat dan verwacht.
Maar is dat binnen de kerk(en) anders? Is er ook onder ons niet (openlijk of bedekt) een groeiende afkeer van Gods Woord? En daarmee van een leven overeenkomstig Zijn geboden, inzettingen, rechten en (scheppings)ordinanties? Ondertussen houden we een vrome schijn op, maar als het Zwaard des Geestes in ons eigen vlees snijdt, ons hart blootlegt, wie zal dan nog weten te danken? Nee, dan zullen we de dankdag niet graag afschaffen, want wat heeft de Heere ons (onverdiend!) nog veel gelaten en gegeven. Maar dan zullen we, ziende op onszelf allereerst, en ook op land en volk, vorstenhuis, overheid, kerk en staat, tegelijkertijd het ‘altascheth’ moeten aanheffen, vanwege zoveel afval en verval alom. Zowel buiten als binnen de eigen kring.


‘Altascheth’ is vermoedelijk een aanwijzing voor de wijs waarop deze Psalm gezongen werd. De opperzangsmeester gaf daarmee de toonzetting door aan Asaf. Nu is deze melodie ons onbekend, maar het woord staat wel in de Heilige Schrift. Naar goed reformatorisch en Bijbels gebruik, moeten we bij de Schrift Zelf te rade gaan als we iets (met ons beperkte en verduisterde verstand) niet begrijpen.
Wie met het woord ‘altascheth’ deze gang maakt, ontdekt iets bijzonders: afgezien van het opschrift in vier Psalmen, komt het (in deze grammaticale vorm) slechts op één andere plaats in het Oude Testament voor. In het gebed van Mozes (Deut. 9:26): “En ik bad tot den HEERE, en zeide: Heere, HEERE, verderf Uw volk en Uw erfdeel niet, dat Gij door Uw grootheid verlost hebt; dat Gij uit Egypte door een sterke hand hebt uitgevoerd.”
Mozes ligt tijdens dat gebed met zijn aangezicht ter aarde. Waarom? Omdat het volk danst rondom het gouden kalf. Kort tevoren waren ze door de Heere wonderlijk bevrijd uit de Egyptische slavendienst en op weg naar Kanaän. Maar het volk ‘verdierf’ het. In plaats van te wachten op Mozes’ terugkeer, maakte men zich een gouden kalf. Kreeg het maaksel van mensenhanden de ere die alleen de Heere toekomt.

Dat heeft ons wel wat te zeggen, bijvoorbeeld over de wijze waarop wij danken of dankdag houden. Zeker, de Heere is het waard om ook in 2020 gedankt te worden voor alle gewas en arbeid. Voor het (school)werk wat (deels) thuis verricht werd, voor de mensen in de zorg, en voor nog zoveel ontelbare weldaden meer. Maar hoe zullen we danken? We hebben er toch van nature (ook als kerkmensen!) alles in mee om de Gever te vergeten en ons neer te werpen voor de afgoden van de tijd(geest)? Wie beseft waar we met al de verkregen weldaden uit onszelf terechtkomen (en gekomen zijn!), zal met de dichter zoeken te danken op de wijze van het ‘altascheth.’ Immers, wie zal voor de Heere kunnen bestaan? Tegelijkertijd maakt dat besef de verwondering over de bemoeienissen, de roepstemmen en het geduld van de Almachtige, ook in deze crisistijd, nog groter!


Dit ‘altascheth’ groeit van nature, evenals de ware dankbaarheid, niet op de akker van ons hart. Er was onder het Oude Testament een voorbidder nodig om deze smeekbede te bidden toen het verbondsvolk het verdierf. Mozes is daarin een type geweest van Christus Jezus. Voor de gekenden van eeuwigheid is Hij ter rechterhand des Vaders de énige Voorbidder. Hij heeft de prijs van het oordeel der verdoemenis Zelf betaald en voldaan met Zijn lijden en sterven, bovendien alle gerechtigheid, ook de ware dankbaarheid, volbracht voor al de Zijnen.
Deze hemelse Opperzangmeester leert goddelozen niet alleen bidden, maar ook danken. En ook bidden in het danken. Een godsdienstig mens, die het allemaal zelf kan, is dit ‘altascheth’ vreemd, maar staat als een farizeeër, vooraan in de tempel. Wie echter, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, niet meer weet te bidden of te danken, krijgt het hier, door de hemelse Opperzangmeester Zelf, geschonken en geleerd. Niet alleen de inhoud, maar ook de toonzetting. Zo heft de strijdende Kerk op aarde, temidden van een ondergaande wereld, het danklied aan. Op de toonhoogte van het ‘verderf of verniel niet’ klinkt het: “wij loven U, o God, wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.”


Gelukkig volk, wat dit geklank mag kennen! Wij ook?

Wijk (bij Heusden), ds. D. Burggraaf

“Altascheth” Deutsch

Quelle: Kerkblad. Hersteld Hervormde Kerk, jrg. 17. 05.11.2020

„Altascheth” (Psalm 75: 1m)

„Verderbe oder zerstöre nicht”, lautet die Bedeutung dieses Wortes aus der Überschrift des 75. Psalm, so sagen die den Randbemerkungen zu unserem teuren ‚Statenvertaling‘ (Niederländische Bibelübersetzung). Der Psalmdichter „dankt für die gnädige Veränderung der Angelegenheiten in Israel.” Ein Dankeslied also, und würdig es auch an den alljährigen Erntedanktag zu singen. Aber wie?

Leider ist das für vielen keine Frage. Die weltliche Masse hat in ihrer überbeschäftigter Existenz keinen Raum oder Bedürfnis ihren Schöpfer Dankzusagen. Ohne Gott versuchen sie den Tag zu pflücken. Mit aller dazugehöriger Panik und Angst, wenn die Dinge (zum Beispiel aufgrund des Corona-Virus) anders verlaufen als erwartet.

Aber ist das innerhalb der Kirche(n) anders? Gibt es auch unter uns nicht (offen oder verdeckt) eine wachsende Abneigung Gottes Wort gegenüber? Und damit auch ein Lebens nach Seinen Geboten, Einsetzungen, Rechten und (Schöpfungs-)Ordnungen zuwider? Mittlerweile behalten wir ein scheinbar frommes Aussehen bei, aber wenn das Schwert des Geistes in unseres eigenen Fleisch schneidet, und unsere Herzen freilegt, wer weiß dann noch zu danken? Nein, dann würden wir den Erntedanktag nicht gerne abschaffen, denn der Herr hat uns (unverdient!) noch so viel gelassen und gegeben. Aber wenn wir uns selbst zuerst betrachten, und überdies auch Land und Volk, das königliche Haus, die Obrigkeit, die Kirche und den Staat betrachten, müssen wir gleichzeitig wohl das „Altascheth” einstimmen. Weil es überall so viel Abfallen und Verfallen gibt, sowohl außerhalb als auch innerhalb des eigenen Kreises.

“Altascheth” ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, wie dieser Psalm gesungen wurde. Der Chorleiter gab den Ton dann Asaph weiter. Nun ist uns diese Melodie unbekannt, aber das Wort steht in der Heiligen Schrift. Nach gutem reformatorischen und biblischen Gebrauch sollten wir die Schrift selbst konsultieren, wenn wir etwas nicht verstehen (mit unser begrenztes und verdüstertes Verstand).

Wer diesen Schritt mit dem Begriff ‚altascheth‘ macht, entdeckt etwas Besonderes: abgesehen von der Überschrift in vier Psalmen kommt es (in dieser grammatikalischen Form) nur an einer anderen Stelle im Alten Testament vor. Im Gebet Mose (5. Mose 9,26): „Ich aber bat den HERRN und sprach: Herr, HERR, verderbe Dein Volk und Dein Erbteil nicht, dass Du durch Deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast!“

Mose liegt während dieses Gebets mit dem Gesicht zur Erde. Warum? Weil das Gottesvolk um das goldene Kalb tanzt. Kurz zuvor war es auf wundersame Weise vom Herrn aus der ägyptischen Knechtschaft befreit worden, und auf dem Weg nach Kanaan unterwegs. Aber das Volk hat es ‚verdorben.‘ Anstatt auf Moses‘ Rückkehr zu warten, machten sie sich ein goldenes Kalb. Das Produkt menschlicher Hände bekam die Ehre, die nur dem Herrn gehört und gebührt.

Das hat uns ja auch etwas zu sagen, zum Beispiel über die Art und Weise, wie wir danken oder Erntedanktag halten. Sicher, der Herr ist würdig, auch in 2020 für alle Ernte und für alle Arbeit gedankt zu werden. Für die (Schul-)Arbeit, die (teilweise) zu Hause geleistet wurde, für die Pflegekräfte und für so viele unzählige Wohltaten mehr. Aber wie sollen wir danksagen? Wir haben von Natur aus (auch als Kirchenleute!) alle im Herzen, dass wir den Geber vergessen und uns vor den Götzen der Zeit(-Geist) niederwerfen. Wer sich bewusst ist, wo wir mit all den geschenkten Wohltaten von uns selber aus ankommen (und angekommen sind!), wird mit dem Dichter dieses Psalms suchen zu danken in der Tonhöhe des „Altascheth”. Denn wer kann vor dem Herrn bestehen? Gleichzeitig aber, macht dieser Einsicht, die Verwunderung über die Bemühungen, Rufstimmen, und die Geduld des Allmächtigen noch größer. Sogar in dieser Zeit der Krise!

Dieses “Altascheth” wächst, von Natur aus, ebenso wie die wahre Dankbarkeit, nicht auf dem Acker unseres Herzens. Es bräuchte im Alttestamentlicher Zeit einen Fürsprecher, um dieses flehende Gebet zu beten, wenn das Bundesvolk es ‚verdarb.‘ Mose ist darin gewissermaßen ein Typ (oder Vorausschatten) von Christus Jesus gewesen. Für die Gekannten von Ewigkeit ist Er der einzige Fürsprecher zur Rechten des Vaters. Er bezahlte den Preis, das Urteil der Verdammnis, mit seinem Leiden und Sterben. Darüber hinaus vollbrachte Er alle Gerechtigkeit für Seine Herde, auch die wahrer Dankbarkeit.

Er ist der himmlische Chorleiter, und Er lernt Gottlosen nicht nur das Beten, sondern auch das Danken, und das Beten (um Erhaltung) während des Dankens. Eine nur äußerlich christliche Person, der alles selbst zu vermögen scheint, ist dieses “Altascheth” fremd. Die Person steht wie ein Pharisäer in den Tempel voran. Jede(r)  dagegen, die oder der durch die entdeckende Arbeit des Heiligen Geistes nicht mehr zu danken, oder zu beten, weiß, bekommt es hier vom himmlischen Chormeister Selber geschenkt und erlernt. Nicht nur den Inhalt, sondern auch den Ton. Mit dieser Melodie hebt die streitende Kirche Christi auf Erden, inmitten einer untergehenden Welt, das Lied des Dankes an. Auf der Tonhöhe des „Verderbe-oder-zerstöre-nicht“ klingt es so: “Wir preisen dich, o Gott, wir preisen, dass Dein Name nahe ist. Man erzählt Deine Wunder. “

Glückliches Volk, dass dieser Klang erlernen durfte! Wir auch?

Wijk (bei Heusden), Pfr. D. Burggraaf

Bidden voor Biden? / Beten für Biden?

(c) pixabay(dot)com

db-490 NL-D

Bidden voor Biden?

Op zichzelf niets mis mee, maar toch is mij dat net iets te kort door de bocht gedacht. Zeker, ook de democratische presidentskandidaat van de Verenigde Staten van Amerika heeft het nodig om op de vleugels van het gebed gedragen te worden.

Al was het alleen al het gebed om inkeer, bekering, en een terugkomen op die punten van zijn programma die haaks staan op Gods geboden en Zijn richtlijnen voor ons leven – het ongeboren leven incluis!

Toch is Biden niet de enige die (dat) gebed nodig heeft. Daarom niet ‘bidden voor Biden’, maar: bidden voor beiden!

DEUTSCH

Beten für Biden?

An sich ist daran nichts auszusetzen, aber für mich, jedoch, ist das etwas zu kurz- und einsichtig gedacht. Sicherlich, auch der demokratische Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten von Amerika braucht es auf den Flügeln des Gebets getragen zu werden.

Sogar wenn es auch nur ein Gebet um Einsicht, Bekehrung wäre. Und für einen Widerruf dort, wo die Positionen seines Programms gegen Gottes Gebote und Seine Richtlinien für unser aller Leben verstoßen – einschließlich das Leben ungeborener Menschen im Mutterleib!

Allerdings ist Biden ja wirklich nicht der einzige, der (dieses) Gebet braucht. Deshalb nicht “beten für Biden”, sondern: beten für beide!

db-489 Verjaardagswensen / Geburtstagswünsche (10/12)

db-489 (NL-D)

Verjaarswensen (10/12)

Het einde van de langste maand van 2020 valt samen met een dag van duisternis en licht. Enerzijds het on-feest ‘Halloween’ en anderzijds de gedenkdag van de Reformatie.

Maarten Luther zocht van de dood géén griezelig ‘feest’ te maken, maar wel naar een weg om zonder verschrikken voor Gods Rechterstoel te kunnen verschijnen. Uit genade en door het geloof werd hem die Weg – door de Heilige Schrift – in Christus Jezus alléén, geopenbaard, geschonken en toegepast.

Alle oktoberjarigen: hartelijk gefeliciteerd en hetzelfde Licht als dat van Luther op uw/jouw levensweg toegewenst. Dan jaagt de dood géén angst meer aan!

DEUTSCH

Geburtstagswünsche (10/12)

Das Ende des längsten Monats des Jahres fällt zusammen mit einem Tag der Finsternis und des Lichtes. Einerseits das Un-Fest „Halloween“, und andrerseits der Gedenktag der Reformation.

Martin Luther versuchte vom Tod kein gruseliges ‘Fest’ zu machen, aber er sehnte nach einem Weg damit er, ohne Erschrecken, vor dem Gericht Gottes bestehen konnte. Aus Gnade, und durch den Glauben, wurde ihm dieser Weg – durch die Heilige Schrift – in Christus Jezus alleíne, offenbart, geschenkt, und eingeprägt.

Den Oktober-Jubilare: herzlichen Glückwunsch und das gleiche Licht (als des Luthers) auf Ihrem/Eurem Lebensweg erwünscht. Dann jagt der Tod keinen Schrecken mehr ein!

db488-NL Alléén samen???

db488-NL

Alléén samen???

Terwijl menigeen het zand in de ogen werd gestrooid, kwamen zij samen. Nee, het was geen daad van opstand, ongehoorzaamheid of revolutie. Wel een belijdenis!

Waar buiten de angst woei en loeide, werd binnen de énige Schuilplaats aangewezen en hield de lofzang aan.

Want ‘alléén samen’ zouden ze het nooit redden….

Juist dáárom kwamen ze. Al eeuwenlang, in voor- en tegenspoed, op die eerste dag der week.

Tegen de waan van de dag (en het eigen hart) in, werd beleden: “Onze hulp: in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Samen, en toch niet alléén!

db-486 Verjaardagswensen / Geburtstagswünsche (9/12)

db-486 (NL-D)

Verjaardagswensen (9/12)

Op de foto zie ik twee uitersten: een tot op het bot kaalgevreten appel en een insect wat zich gedragen weet en uitblaast na de zoetigheid.

In essentie is dat ons leven: er is weinig voor nodig of er blijft niets van over. Behalve dan als we gedragen worden, ook over dood en graf heen, naar het eeuwig wél!

Onderweg misschien ‘uitgeteerd, doch Hij zag op mij neder.’

Een hele geruststelling als dat, ook bij het verjaren, bedacht, gezocht en beleefd mag worden.

Van harte gefeliciteerd en de grote Drager van kleine mensen aanbevolen, voor tijd en eeuwigheid!

DEUTSCH

Geburtstagswünsche (9/12)

Auf dem Foto sehe ich zwei Extreme: einen bis auf den Knochen verzehrten Apfel, und ein Insekt, dass sich getragen weiß, und nach den Süßigkeiten Ruhe findet.

Im Wesentlichen ist das unser Leben: Es wird wenig benötigt, oder nichts bleibt davon übrig. Außer wenn wir, auch jenseits von Tod und Grab, getragen werden zum ewigen Wohl!

Vielleicht auf dem Weg „abgemagert, aber Er sah auf mich herab.”

Eine große Beruhigung, wenn dies, auch während des Verjährens, gedacht, gesucht und erlebt werden darf.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, und dem großen Träger der kleinen Menschen empfohlen, für Zeit und Ewigkeit!

db-485 Babyloniënbroek

db-485 (NL-D)

Babyloniënbroek

In dit even pittoreske als prikkelarme dorpje stond ik, afgelopen vrijdagmiddag, voor een voordeur waarvan ik vurig hoopte, dat het de mijne zou mogen worden.

Rust, ruimte en regelmaat schenen binnen handbereik. Een wijds uitzicht van voren, een knusse buitenruimte achter. Een plaatje. Geen overbodige luxe, en wegens depressies, mantelzorg en WMO, dringend nodig.

Ik zag me er al helemaal zitten, maar de deur bleef dicht. Email gecheckt, voicemail afgeluisterd: ‘U heeft geen nieuwe berichten.’

Na tien minuten dromen en wachten, toch de makelaar maar gebeld. ‘Dat huis is verkocht, meneer. We hadden uw bezichtiging toch afgebeld?’

Niet dus…

DEUTSCH

Babyloniënbroek

Letzten Freitagnachmittag stand ich in diesem malerischen und anregenden Dörflein vor einer Haustür, von der ich sehr hoffte, dass sie mir gegönnt wäre.

Ruhe, Raum und Regelmaß schienen in Reichweite. Kein unnötiger Luxus, und wegen Depressionen, Privat-, und Sozialhilfe, dringend nötig.

Eine weite Aussicht vorne, ein gemütlicher Außenbereich hintern. Wie im Bilderbuch, fühlte mich Zuhause, aber die Tür blieb zu.

E-Mail überprüft, Voicemail abgehört: “Sie haben keine neuen Nachrichten.”

Nach zehn Minuten des Träumens und Wartens rief ich doch den Makler einmal an. “Das Haus wurde schon verkauft. Haben wir Ihre Bezichtigung denn nicht abgesagt? “

Also nicht doch…

db-484 (w)arme Prinsjesdag

db-484 (NL)

(w)arme Prinsjesdag

De paarden blijven op stal, evenals de rijtuigen. Afstand is het devies en daarom staat de troon niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk.

Ondertussen houden we de adem in. De teneur van de Troonrede zal immers niet die van ‘de gouden bergen’ van weleer zijn. De meerderheid van de Nederlanders is somber over de toekomst. Begrijpelijk, kan ik uit ervaring zeggen…

Maar laat de Grote Kerk van Den Haag nu een toren hebben, die naar Boven wijst. De richting van het Adres waar we (ook) met zorgen terechtkunnen. Bovendien een Troon, Die eeuwig vast staat!

db-483 „Reserviert“

db-483 (NL-D)

„Reserviert“

Dat geldt de woning waar ik een oogje op had: gereserveerd, maar niet voor mij. De hoop dat Kranenburg dus nog wat gaat worden, is daarmee zo goed als verkeken.

Op naar de volgende bezichtiging!

Het wensenlijstje: prikkelarm, lééf-baar, met studeerkamer, parkeerplaats en veel zonlicht. Kortom: op de eerste (of bovenste) rij. En dat het liefst voor een dubbeltje, een appel en een ei. Veel meer zit er, dankzij de karige arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de kerk, niet in.

Zo kom ik ook nog eens ergens: morgen naar Groesbeek, vrijdag naar Waalwijk. Deo volente, want als Hij het huis niet bouwt…!

DEUTSCH

„Reserviert“

Die Wohnung die ich im Auge gefasst hatte, wurde reserviert, aber nicht von mir. Die Aussicht dass es mit Kranenburg was wird, ist damit so gut wie erloschen.

Auf geht’s, zur nächsten Besichtigung!

Das Wunschzettel: reizarm, Lebenswert, mit Arbeitszimmer, Stellplatz und viel Sonnenlicht. Kurz gesagt: auf der ersten (oder obersten) Reihe. Und das am liebsten für einen Groschen, einen Apfel, und ein Ei. Viel mehr kann ich mir, dank der Arbeitsunfähigkeitsrente der Kirche, nicht leisten.

So komme ich aber auch mal herum: morgen Groesbeek, Freitag steht Waalwijk auf dem Programm. Deo volente, denn wenn ER das Haus nicht baut…!

db-482 Verjaardagswensen / Geburtstagswünsche (8/12)

db-482 (NL-D)

Verjaardagswensen (8/12)

Wat is zo’n kleine druif toch groot als je het perspectief wat verandert. Nog steeds even zoet, maar van een holle kies voor de één naar een overvloed voor de ander.

Andersom kan trouwens ook: ondanks dit grote cadeau zou ik dat kleine beestje niet graag de hand reiken!

Terug naar de druif: er bleef uiteindelijk een lege huls over. Genoeg om te weten, dat het een druif was, maar zonder inhoud. Er was uitgehaald wat erin zat…

Welk perspectief onze verjaardagen ook stempelde, ik hoop dat het nieuwe levensjaar inhoud mag krijgen onder de Zegen van Boven!

DEUTSCH

Geburtstagswünsche (8/12)

Wie groß so eine kleine Traube doch ist, wenn man die Perspektive wechselt. Noch genauso süß, aber von einen hohlen Zahn für den einen, zu einer Überfülle für den andern.

Andersherum geht übrigens auch: trotz des großen Geschenkes, würde ich das kleine Tierchen nicht gerne die Hand reichen!

Zurück zu der Traube: schließlich blieb nur einer leeren Hülse übrig. Genug um zu wissen, dass es einmal eine Traube war, aber ohne Inhalt. Es wurde daraus geholt was darein steckte…

Welcher Perspektive unsere Geburtstag auch prägte, ich hoffe, dass das neue Lebensjahr erfüllt wird unter dem Segen von Oben!