db-514 Bartholomeus 6/12

(c) pixabay(dot)com

db-514 NL

Bartholomeus (6/12)

Zijn afkomst wijst op het leven buiten het paradijs. Als ‘zoon van Tholmai’ (Tholmai betekent ‘ploeger’) zal hij geweten hebben hoeveel zweet het kostte om te ploegen voor uiteindelijk een stukje brood (vgl. Gen. 3:19).

Misschien dat ook de jarigen van juni zich daarin wel herkennen. Druk, druk, druk…. op, in en met de aarde. Wat vergt dat véél, ook bij het ouder worden. En een paradijs(je) wordt ’t nooit…

Gelukkig volk, wat – met Bartholomeus – mag weten van dat andere land. Voor mensen die (geestelijk) uitgeploegd raakten. Bereid door de sterke Hand van Israëls Ontfermer.

Juni-jarigen: van harte toegewenst!

Filippus (5/12)

bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubens_apostel_philippus.jpg

db-513 NL

Filippus (5/12)

Afkomstig uit het ‘vishuis’ (betekenis van Bethsaida), zal hij heel wat vis verhandeld hebben zien worden. Echter, wat onder en door de handen van Zijn Meester geschiedde, zoals de wonderbare spijziging (Joh. 6:1-12), was van een andere orde.

Toch zal dat in Filippus’ leven niet het grootste wonder geweest zijn. Dat was het feit dat de Heere Jezus hem vond, wegriep uit het ‘vishuis’ en dat Hij ook zijn Heere, Meester en Heiland wilde zijn.

Zó gevonden te worden, aan en uit Zijn Hand te leven, dat wens ik ook de jarigen der meimaand van harte toe. Proficiat!

db-512 Als de Hemel naar beneden komt…

db-512 NL

Als de Hemel naar beneden komt…

Dan is het laatste glas getapt, de laatste bal getrapt en de laatste grap gegrapt. De laatste preek besproken, de laatste klok gegoten, en de laatste pijl geschoten.

Dan gaat álles op slot. Voorgoed. Van hof tot horeca. Met huis en haard. Van Godshuis tot afgodstempel.

Alles zal vergaan.

Dan heffen de armen van geest, de treurenden, de reinen van hart het hoofd op. Een schare, niet te tellen – uit alle geslachten, talen, volken en natiën – wordt dan door de Hemel Thuisgehaald.

Dan is Gods Deur gesloten. Ben ik al binnen of nog buiten….?

db-511 Jakobus en Johannes (3+4/12)

db-511 NL

Jakobus en Johannes (3+4/12)

‘Boanérges’ (zonen des donders), heeft de Heere Jezus deze twee zonen van Zebedeus genoemd. Volgens de kanttekeningen op de Statenvertaling (bij Markus 3:17) was dit ‘vanwege hun bijzonderen ijver en doordringende kracht in het prediken.’

Met de jaren kunnen wij aan ijver en kracht heel wat inboeten. Soms door desillusies en ontgoocheling, soms omdat de krachten ‘gewoon’ minder worden.

Dat de jarigen van maart en april, evenals deze twee apostelen, dicht bij de Bron zouden mogen leven, en uit Hem kracht zouden mogen putten, ook voor het nieuwe levensjaar.

Enigszins verlaat, maar alsnog van harte proficiat!

db-510 ‘s-Hertogenbosch / Herzogenbusch

db-510 (NL-D)

’s-Hertogenbosch

Toen ik er, eergisterenochtend, voor het eerst wakker werd, voelde het allerminst als een dag van bevrijding. Immers, depressies en mentale gebrokenheid maakten deze verhuizing onontkoombaar.

Aangewezen op (meer) professionele hulp. Vanwege het leven als outcast – nota bene in een (formeel) veilige kerk…

Het boek krijgt een nieuw hoofdstuk, de geschiedenis een wending? We zullen het zien, Deo volente. Want niet de hertog, noch de emeritus, maar de Heere regeert. Ook over Den Bosch.

Hem zij de ere: zoals het was in den beginne, en heden, en altoos, ‘et in saecula saeculorum.’*

* Latijn: ‘en in de eeuwen der eeuwen.’

DEUTSCH

Herzogenbusch (’s-Hertogenbosch)

Als ich da, vorgestern, zum ersten Mal aufwachte, fühlte es sich gar nicht nach einen Tag der Befreiung an. Depressionen und mentaler Gebrochenheit machten ja, diesen Umzug unumgänglich.

Angewiesen auf (mehr) professioneller Hilfe. Wegen des Leben als Outcast – wohlbemerkt in einer (formell) sicheren Kirche…

Das Buch bekommt ein neues Kapitel, die Geschichte eine Wende? Das werden wir wohl sehen, Deo volente. Denn nicht der Herzog, noch der Emeritus, sondern de Herr herrscht. Auch über Den Bosch.

Ihm sei die Ehre: wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, „et in saecula saeculorum.“*

* Latein: ‚und von Ewigkeit zu Ewigkeit.‘

db-509 Zeven

db-509 NL

Zeven

Of het wel veilig was? Daar had ik zo mijn twijfels over, maar juist daarom moest het. Van Hogerhand gedrongen. De naaste ten nutte – gebonden aan Schrift en belijdenis.

Formeel bleek het veilig. Niemand waagde zich eraan conform Matth. 18:15.

Informeel brak een hel los, vol geschreeuw, intimidatie, leugen en bedrog. Eigen werken des duivels (vgl. HC zondag 43).

En die formele veiligheid dan? Die keek weg toen ik – tegen kerk- en scheppingsorde in – gekielhaald werd…

Dat ik in die zeven jaren niet verging, dank ik alléén aan de Heere, Die vasthield – zelfs toen ik overmand werd door de( )pressie.

db-508 Polder-Licht

(c)pixabay(dot)com

db-508 NL

Polder-Licht

Neêrlands polder ligt er gehavend bij. Met de verkiezingsuitslag heeft het land zich nog verder op het heilloos spoor van de achteruitgang begeven.

Nog even en dan zal het (wellicht) weer zo zijn, zoals het vóór Willibrord en Bonifatius was: een donker stuk laagland, vol on- en bijgeloof. Alsof het Evangelie er nooit toe wist door te dringen…

Nóg is het niet zover, want morgen – de rustdag – mag het Licht zelfs in de polderlaagte nog verkondigd worden. Dan wordt de Stem van het Water des Levens, met Zijn eeuwige Zegen, gevreesd, aanbeden en gehoord.

Deo volente – want HIJ regeert!

db-507 Stemmen?

(c) pixabay(dot)com

db-507 NL

Stemmen?

Daar sta je dan. Met een stemformulier zo groot als een badhanddoek en een potloodje. Zwevend in het stemhokje, in een kerkgebouw.

Zeker, er zijn passender locaties te bedenken – ook met het oog op het antichristelijke gehalte van veruit de meeste lijsten.

Maar in gedachten zag ik de mus en de zwaluw zweven. In de richting van Zijn altaren. Dáár hadden zij hun Thuis gevonden.

Coram Deo toen toch maar een kruisje gezet – vóór het leven.

Met een zucht naar Omhoog. Niet voor vier, veertien of vierentwintig zetels, maar om hemelse wijsheid en onmisbare zegen voor alle honderdvijftig afgevaardigden!

db-506 Oranje boven?

(c) pixaby(dot)com

db-506 NL

Oranje boven?

Het lijkt tamelijk geruststellend om het staatkundig gereformeerde oranje bovenaan te zien verschijnen na het invullen van diverse stemhulpen – de ongemakkelijke incluis.

Toch is een rood kruisje bij het oranje van lijst 11 voor mij steeds minder vanzelfsprekend geworden.

Het dilemma? Terecht geeft de partij hoog op van de scheppingsorde. Maar in de praktijk worden de eigen beginselen, juist op dit punt, niet gehandhaafd of gepraktiseerd. Dat wringt…

Tegelijk moge het maar een aansporing zijn, om het van Hoger dan oranje (of wat ook) te verwachten. Als kleuren vervagen, blijft Hij Dezelfde, Die leeft én regeert in eeuwigheid!

db-505 Partij voor de dood?

(c) pixabay(dot)com

db-505 NL

Partij voor de dood?

Er valt weer heel wat te kiezen. De partij voor de dood gaat achter meerdere lijsten schuil en zal wellicht zelfs op een ruime Kamermeerderheid kunnen rekenen.

Een christen is echter geen partij (meer) voor de dood. Maar van en vóór het leven.

Met alle rafels, raadsels en gebrokenheid die er (sinds de zondeval) mee verbonden zijn, weet hij/zij er zich géén heer en meester over. Of de mens nu ongeboren, beperkt, kerngezond of stokoud is, ons leven behoort en ligt in Hogerhand!

Kies je? Wees dan geen partij voor de dood, maar geef leven stem.