Fonds Hominee – een huis (home) voor een dominee

Fonds Hominee – een huis (home) voor een dominee

IBAN: NL18 MOYO 0804 8231 54

Ten name van: D. Burggraaf

(BIC: MOYONL21)

Over het algemeen dragen de kerken binnen de gereformeerde gezindte – terecht – goed zorg voor hun predikanten. Dat geldt zeker ook voor die predikanten, aan wie – binnen kerken waar de Dordtse Kerkorde (vgl. art. 13) in gebruik is – het invaliditeitsemeritaat verleend moe(s)t worden.

Voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de Hersteld Hervormde Kerk, waarvan ondergetekende financieel gezien afhankelijk werd door een verkeersongeluk, geldt dit helaas niet. Zo kent deze regeling bijvoorbeeld geen indexatie en/of inflatiecorrectie en is er dus jaarlijks géén sprake van koopkrachtbehoud, maar van koopkrachtdaling.

Ruim tien jaar lang heb ik getracht dit stilzwijgend te dragen door jaarlijks met de spreekwoordelijke kaasschaaf de begroting bij te schaven en passend te krijgen. Dat viel, zacht uitgedrukt, niet altijd mee, maar na méér dan tien koopkrachtdalingen en tien prijs- en lastenverzwaringen op rij, is de rek er zeker wel uit. Dit gegeven brengt, zeker bij een kwetsbare gezondheid, onnodig grote zorgen met zich mee.

Bovendien is er jaarlijks een behoorlijke kostenpost aan (para)medische (vervoers)kosten. Daarnaast zijn er nog ambtelijke onkosten waarvoor geen vergoeding wordt verkregen, terwijl de kerk er wel vanuit gaat, dat men zich (desnoods op de achtergrond) blijft inzetten voor het geheel van de kerk.

Omdat het er momenteel naar uitziet, dat ik – Deo volente – nog tot in lengte van jaren van deze regeling afhankelijke zal blijven, is in 2019 het ‘Fonds Hominee’ opgericht. Daaraan is ten gunste van ondergetekende een rekeningnummer (zie boven) verbonden. Het beheer van deze rekening is in handen van mijn zus, mevr. M. Colijn-Burggraaf (mailadres: m.burggraaf@kliksafe.nl ).

Aan dit fonds kan via IBAN NL18 MOYO 0804 8231 54 anoniem worden bijgedragen.

Fonds Hominee, met een huis als doel? Dat is natuurlijk vooral figuurlijk te verstaan, want het fonds beoogt, waar de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de HHK in gebreke blijft, een steuntje in de rug te bieden bij de gedurig stijgende (woon)lasten, het levensonderhoud en vervoerskosten.

Voor een vrijwillige bijdrage aan dit fonds wordt, bij voorbaat, heel hartelijk dank gezegd!

Niet-anoniem

Voor ambtelijke werkzaamheden die wel voor vergoeding in aanmerking komen, blijft het in het kerkelijk jaarboek genoemde rekeningnummer van kracht: IBAN NL93 RABO 0373 3653 49. Eveneens t.n.v. D. Burggraaf.

Sponsoring

Wie, bijv. zakelijk, overweegt sponsor te zijn en/of zijn banner op deze site geplaatst zou willen hebben, kan contact opnemen met ondergetekende via email: pastor@dburggraaf.nl

Lening

Tevens houd ik me aanbevolen voor het ter beschikking stellen van vermogen, ten behoeve van de aanschaf van woonruimte, in de vorm van een zogeheten “renteloze lening.” Ook hiervoor kan via m.burggraaf@kliksafe.nl contact opgenomen worden met de beheerster van ‘Fonds hominee’ of ook met ondergetekende via pastor@dburggraaf.nl.

Was getekend,

ds. D. Burggraaf

Wijk en Aalburg, 11 januari 2020