Fonds Hominee – voor een ontheemde dominee onderweg

Fonds Hominee – voor een ontheemde dominee onderweg

Het Fonds heeft onlangs een nieuw rekeningnummer gekregen omdat de vorige bank gaat stoppen met het aanbieden van betaalrekeningen. Hierdoor kwam de oude IBAN (beginnend met NL18MOYO….) te vervallen. Inmiddels is een nieuwe bankrekening geopend:

NIEUWE IBAN: NL05 ABNA 0888 6454 06

ten name van D. Burggraaf – BIC: ABNANL2A

>>>Voor het jaar 2021 ligt de focus van het Fonds op financiële ondersteuning van de aanstaande verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch<<<

—————

Over het Fonds

Over het algemeen dragen de kerken binnen de gereformeerde gezindte – terecht – goed zorg voor de dienaren des Woords. Dat geldt zeker ook voor die predikanten, aan wie – binnen kerken waar de Dordtse Kerkorde (vgl. art. 13) in gebruik is – het invaliditeitsemeritaat verleend moe(s)t worden.

Voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de Hersteld Hervormde Kerk, waarvan ondergetekende afhankelijk werd ten gevolge van een verkeersongeluk, geldt dit helaas niet. Deze regeling kent geen indexatie en/of inflatiecorrectie en er is dus jaarlijks ook géén sprake van koopkrachtbehoud. Daarentegen wel van koopkrachtdaling. Elk jaar opnieuw…

Na twaalf koopkrachtdalingen en twaalf prijsstijgingen en lastenverzwaringen op rij, is de rek er – wat bezuinigingen betreft – wel uit. Dit gegeven brengt, zeker bij een broze en kwetsbare gezondheid, onnodig grote zorgen en spanningen met zich mee.

Ondertussen gaat de HHK er wel vanuit, dat men zich (desnoods op de achtergrond) blijft inzetten voor het geheel van de kerk. Overeenkomstig het ja-woord aan de Koning der Kerk probeert ondergetekende dat, gebonden aan Schrift en belijdenis, te blijven doen met de (on)mogelijkheden die mij gelaten zijn.

Omdat het er naar uitziet, dat ik – Deo volente – nog tot in lengte van jaren van deze regeling afhankelijk zal blijven, is in 2019 het ‘Fonds Hominee’ opgericht. Daaraan is ten gunste van ondergetekende een rekeningnummer verbonden. Het beheer van deze rekening is in handen van mijn zus, mevr. M. Colijn-Burggraaf (mailadres: m.burggraaf@kliksafe.nl ).

Aan dit fonds kan via IBAN NL05 ABNA 0888 6454 06 anoniem worden bijgedragen.

Fonds Hominee beoogt, waar de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de HHK in gebreke blijft, een steuntje in de rug te bieden bij de gedurig stijgende (woon)lasten, het levensonderhoud en vervoerskosten.

Voor het jaar 2021 zal de focus van de financiële ondersteuning door het Fonds bij de kosten voor de aanstaande verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch liggen.

Voor een vrijwillige bijdrage aan dit Fonds wordt – bij voorbaat – heel hartelijk dank gezegd!

Ambtelijk blijft het, in het kerkelijk jaarboek genoemde, rekeningnummer van kracht: IBAN NL93 RABO 0373 3653 49. Eveneens t.n.v. D. Burggraaf.

Was getekend,

ds. D. Burggraaf

Wijk en Aalburg, 11 januari 2021