Fonds Hominee – voor een ontheemde dominee onderweg

Fonds Hominee – voor een ontheemde dominee onderweg

Het Fonds heeft in het voorjaar van 2021 een nieuw rekeningnummer gekregen:

IBAN: NL05 ABNA 0888 6454 06

ten name van D. Burggraaf – BIC: ABNANL2A

>>>Voor het jaar 2021 ligt de focus van het Fonds op financiële ondersteuning ter bekostiging van de verhuizing van het afgelopen voorjaar<<<

—————

Over het Fonds

Nu sinds november 2021 de Hersteld Hervormde Kerk aan ondergetekende maandelijks (vooralsnog voor de periode van DV vier jaar) een ondersteuningsbijdrage uitkeert, is de oorspronkelijke tekst (zie onder) over dit Fonds niet meer geheel van toepassing.

Daarvoor past in de eerste plaats erkentelijkheid jegens en verootmoediging voor de Heere, Die de harten neigde. En dat tegen eigen verdienste in!

Hem past ook de dank voor de zeer gewaardeerde (anonieme) handreikingen van (on)bekenden. Veel dank ook voor de steun die daaruit sprak in de afgelopen moeilijke jaren.

Voor het lopende jaar (2021) zal het doel van het Fonds ongewijzigd blijven, namelijk de financiële ondersteuning (en afbetaling) van de bekostiging van de verhuizing van het afgelopen voorjaar.

Vanaf 2022 zal het Fonds weliswaar blijven bestaan. Maar met verwondering en dankbaarheid mag er nu bij vermeld worden, dat het niet meer noodzakelijk is om voor het ‘gewone’ levensonderhoud en/of de vaste lasten op het Fonds terug te vallen. Hierin voorzien dan de hersteld-hervormde arbeidsongeschiktheidsvoorziening samen met de ondersteuningsbijdrage van de HHK. Anonieme bijdragen aan het Fonds zullen met ingang van 2022 voor buitengewone uitgaven (medisch, paramedisch, ambtelijk of persoonlijk) aangewend worden. Deo volente.

‘s-Hertogenbosch, 24 november 2021

ds. D. Burggraaf
____________

Hieronder volgt de oorspronkelijke tekst:

Over het algemeen dragen de kerken binnen de gereformeerde gezindte – terecht – goed zorg voor de dienaren des Woords. Dat geldt zeker ook voor die predikanten, aan wie – binnen kerken waar de Dordtse Kerkorde (vgl. art. 13) in gebruik is – het invaliditeitsemeritaat verleend moe(s)t worden.

Voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de Hersteld Hervormde Kerk, waarvan ondergetekende afhankelijk werd ten gevolge van een verkeersongeluk, geldt dit helaas niet. Deze regeling kent geen indexatie en/of inflatiecorrectie en er is dus jaarlijks ook géén sprake van koopkrachtbehoud. Daarentegen wel van koopkrachtdaling. Elk jaar opnieuw…

Na twaalf koopkrachtdalingen en twaalf prijsstijgingen en lastenverzwaringen op rij, is de rek er – wat bezuinigingen betreft – wel uit. Dit gegeven brengt, zeker bij een broze en kwetsbare gezondheid, onnodig grote zorgen en spanningen met zich mee.

Ondertussen gaat de HHK er wel vanuit, dat men zich (desnoods op de achtergrond) blijft inzetten voor het geheel van de kerk. Overeenkomstig het ja-woord aan de Koning der Kerk probeert ondergetekende dat, gebonden aan Schrift en belijdenis, te blijven doen met de (on)mogelijkheden die mij gelaten zijn.

Omdat het er naar uitziet, dat ik – Deo volente – nog tot in lengte van jaren van deze regeling afhankelijk zal blijven, is in 2019 het ‘Fonds Hominee’ opgericht. Daaraan is ten gunste van ondergetekende een rekeningnummer verbonden. Het beheer van deze rekening is in handen van mijn zus, mevr. M. Colijn-Burggraaf (mailadres: m.burggraaf@kliksafe.nl ).

Aan dit fonds kan via IBAN NL05 ABNA 0888 6454 06 anoniem worden bijgedragen.

Fonds Hominee beoogt, waar de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de HHK in gebreke blijft, een steuntje in de rug te bieden bij de gedurig stijgende (woon)lasten, het levensonderhoud en vervoerskosten.

Voor het jaar 2021 zal de focus van de financiële ondersteuning door het Fonds bij de kosten voor de aanstaande verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch liggen.

Voor een vrijwillige bijdrage aan dit Fonds wordt – bij voorbaat – heel hartelijk dank gezegd!