Uitgelicht

welkom

hominee.nl

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Willkommen

Hier ist das Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

db-601 Pragmatisch, strategisch

(c) pixabay(dot)com

db-601 Pragmatisch strategisch

’t Is dan toch nog een pragmatische, strategische stem geworden. Strategisch om vooral NIET in te stemmen met pro-Europees links of waan van de dag rechts – beide: al dan niet extreem.

Pragmatisch over het midden dan? Onmogelijk! Daarvoor zijn, om enkele voorbeelden te noemen, het leven en de rustdag te kostbaar.

Dat een voluit principiële stem heel moeilijk werd, grijpt (en klaagt) me ondertussen wel aan.

Echter, op een laag-verkiesbare plaats meen ik toch nog iemand gevonden te hebben, die – ’t is uiteraard een man – wél de oude beginselen is toegedaan.

Daarmee veranderde blanco nipt in ‘nummer-zoveel’ van lijst twaalf…

599-600 Woord houden (2/2)

(c) pixabay(dot)com

db-599-600

Woord houden (3/4)

Dat gezegd zijnde, heb ik nog twijfels over mijn persoonlijke stembusgang van morgen. Dát echter is niet de climax van dit vierluik. Want ware het niet ’t beste dat ons gehéle volk, mét de vreemdelingen in onze poorten, ‘naar den HEER’ en Zijne sterkte’ vroegen?

Dan kwam het ook met partijen en verkiezingen wel goed. Van ‘u vraagt, wij draaien’ naar ‘Gíj gebiedt, wij dienen.’

Onmogelijk? Het is slechts een wenkje van Zijn Goddelijke almacht.

Maar als degenen die het Woord uitwendig kennen en behoren te houden – u, jij, ik? – dát al niet meer geloven, wat dan…?

Woord houden (4/4)

Dan passen verootmoediging en smeekgebed. Voor onszelf, voor onze politieke partijen, en voor allen door wier hand het God ons (nu en straks) belieft te regeren. Om Zijn ontfermende genade, ondanks onze ontrouw en Woord-breuk.

Hij immers, houdt wél getrouw Zijn Woord.

En overeenkomstig dat geopenbaarde Woord zullen kiezers, gekozenen en stemonthouders geoordeeld worden. Wél voor degenen die in Zijn wegen (zoeken te) wandelen en handelen – om de verdienste van Christus, Die Woord hield tot het einde. Wee voor degenen die niet wilden dat Hij Koning over hen zou zijn.

Niet ik, maar HIJ regeert in eeuwigheid.

db-597/598 Woord houden (1/2)

(c) pixabay(dot)com

db-597/598

Woord houden (1/4)

Voor ‘t land ware het te wensen, dat men na de stembusgang een radicaal andere weg insloeg dan dat men nu aan de potentiële kiezers voorspiegelt.

Wat zou Nederland dáár goed mee zijn!

Dat elk mensenleven, vanaf het prilste begin, weer beschermt wordt. Het gezin (nee, niet “D66-proof” zoals in een recent SGP-wetsvoorstel…) als hoeksteen der samenleving, wakker en niet ‘woke’, de christelijke rustdag erin, bijzondere scholen eruit (omdat álle onderwijs Bijbels behoort), het Joodse volk bemind, en hart voor kwetsbaren.

Kortom, dat men ons voorhoudt, voorleeft: “Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam Woord neemt aan.”

Woord houden (2/4)

Nóg beter ware vanzelfsprekend dat er partijen waren, die vóór de verkiezingen dé Weg wezen en deze nadien ook metterdaad gingen. Die woord houden, en hét Woord, als enige Bron en Norm, Richtsnoer en Kompas – hoog  houdend – volgen.

Afhankelijk – onder het beding van de zegen des Heeren.

Dan wordt de spoeling, ondanks 26 kieslijsten, dun.

Zelfs de enige partij die Schrift en belijdenis onverkort als fundament heeft, stelt teleur. Want nog niet de helft van de top-vijf van lijst 12 blijkt achter het eigen (Bijbels gefundeerde en op de scheppingsorde aansluitende) beginselprogram te staan.

Over Woord houden gesproken…

db-596 Reichspogromnacht (9.11.1938)

(c) pixabay(dot)com

db-596

Reichpogromnacht (09.11.1938)

Als een hernieuwde poging om het Joodse volk te vernietigen, steeg de nationaalsocialistische geest op uit de afgrond. Wat met de Reichpogromnacht ontbrandde, zich weerspiegelend in de kapotgeslagen (winkel)ruiten en brandende synagogen, kende zijn weerga niet: de Holocaust.

Tenware de Almachtige niet geweest, zij waren vergaan…

Vijfentachtig jaar later laait het antisemitisme weer op. Zelfs in de straten van het ‘Nie wieder!’ 

Terwijl het beminde volk vecht tegen een genocide door Hamas c.s., wagen oude en nieuwe vijanden zich aan een kansloze missie.

Evenwel is God hún Koning van oudsher. Dat Israël daarom op de Heere vertrouwe!

db-595 Het plafond (10/12)

Het plafond (10/12)

Het beminde volk Israël kreeg in de afgelopen maand een zee aan rampspoed te verwerken. En nog stijgen er dagelijks raketten tegen het Godsvolk op – letterlijk én figuurlijk.

Maar Gaza dan? Gunnen we de naasten op die strook van het Beloofde Land dan geen stil en gerust leven? Welzeker en méér ook!

Want voor Jood, Gazaan en wereldburger geldt: ‘Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot Zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is.’*

Een kalme reis is er niet mee verbonden, wel een eeuwige Vrede.

Wie verjaarde in oktober, jage dáárnaar – hartelijk!

___

* Psalm 146:5.

db-594 Dankdag

db-594

Dankdag

Wie er langsloopt, ziet haast geen verschil. De voren liggen er weer net zo bij als op de biddag. En hoewel de foto dezelfde is, werd het land bewerkt, gemaaid en geoogst. Werden er handen uit de mouwen gestoken, rapporten geschreven, diploma’s behaald en huishoudens draaiende gehouden. En nog zoveel meer! Zelfs daar waar men het zelf niet (meer) kon.

In onderscheid tot zoveel anderen op aarde…

Ging dat allemaal vanzelf?

Wie de politieke partijen hoort, zou dat bijna denken. Maar nee, het was en is omdat de Heere kracht, wasdom, zaaiing en oogst gaf.

Hij houdt getrouw Zijn Woord!*

___

Vgl. Genesis 8:22 ‘Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden.’

db-593 ‘Dominus et Magister noster Iesus Christus’

(c) pixabay(dot)com

db-593 (NL: zie onder)

‘Dominus et Magister noster Iesus Christus’

With these words Martin Luther began his 95 Theses. Without being able here to go through them all, the Core of the Reformation is stated: ‘Our Lord and Master Jesus Christ.’

Solo Christo.

That is where the church, also externally, had to return to. Not only therefore that He is the Head, but also because we all are on our way towards Hím and Hís Judgment Seat.

Then it doesn’t matter what Rome or Constantinople says about us, but whether this Lord and Master became by grace personally Ours – converting our heart to Him.

____

NL

‘Dominus et Magister noster Iesus Christus’

Met deze woorden begon Maarten Luther zijn 95 Stellingen. Zonder ze hier allemaal door te kunnen nemen is hiermee wel de Kern van de Kerkhervorming weergegeven: ‘Onze Heere en Meester Jezus Christus.’

Solo Christo.

Dáár moest de kerk, ook uitwendig, naar terug. Niet alleen omdat Hij het Hoofd is, maar ook omdat wij allen naar Hém en Zíjn Rechterstoel op weg zijn.

Dan gaat het er niet om wat Rome of Constantinopel van ons zegt, maar of deze Heere en Meester, door genade, ook persoonlijk de Onze is geworden – bekerende ons hart tot Hem.

db-592 Roan

(c) pixabay (dot) com

db-592

Roan

Door Gods scheppende en bewarende Hand werden mijn zus en zwager opnieuw verblijd met de kinderzegen. Werd afgelopen maandag, in een wereld vol oorlogsgeweld, een zoon en broertje geboren: Roan Gerrit.

Hoewel geen uitzondering binnen het gevallen Adamsgeslacht, werd hij toch (uitwendig) door zijn Schepper afgezonderd: op het erf van het verbond geboren, bij de lamp van hét Woord.

Een voorrecht, maar ontoereikend om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Daarvoor is wedergeboorte, inwendige reiniging en heiliging van hart en leven door het Hoofd van het Genadeverbond onmisbaar.

Israëls Heere verlene het Roan genadiglijk, om Jezus’ wil.

db-591 ISRAEL

(c) pixabay

db-591

ISRAEL

Met geen pen is de goddeloze barbarij, de antisemitische terreur en tomeloze haat die het volk Israël sinds eind vorige week (opnieuw) overspoelt te beschrijven.

Ontluisterend is vervolgens om te zien hoeveel (om)roepers in het ‘wakkere, inclusieve’ Westen zich door anti-Joodse tendensen (of nóg erger….!) demaskeren.

Ondertussen moet Israël handelen. Nu – onder dagelijkse raketbeschietingen vanuit zowel Gaza als Libanon. Middellijk om te overleven in het rumoer der volkeren, omgeven door eenentwintigste-eeuwse Hamans.*

De overwinning van de Bewaarder van Israël is echter zeker. Dat het beminde volk het daarom allereerst en allermeest van Hem verwachtte – wandelende in Zijn wegen!

________________

* vgl. Esther 3

Het plafond (9/12)

db-590

Het plafond (9/12)

In Marokko beefden ze naar beneden, in Libië spoelden ze weg en in Europa is het plafond wel zo’n beetje bereikt. Bij het laatste gaat het dan over de tomeloze toestroom aan vluchtelingen en gelukzoekers van elders.

Tel daarbij op de door Russische agressie kapotgeschoten daken in Oekraïne en de tallozen wereldwijd die onder een geïmproviseerd dak (of zelfs zonder) dagen en nachten moeten doorbrengen…

Ik adviseer niemand om uit z´n dak te gaan, maar wie in september verjaarde met een plafond boven zijn of haar hoofd, merke dat voorrecht op en dankzegge de Gever. Van harte!