Featured

welkom

hominee.nl

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Willkommen

Hier ist das Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

db-528 Matthias (12/12)

db-528 (NL)

Matthias (12/12)

Na Christus’ Hemelvaart pas werd de lege plaats van de verrader onder de apostelen, Judas Iskariot, weer vervuld. Matthias werd door de Hemel aangewezen en “met algemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.” (Hand. 1:26).

Lege plaatsen: ze werden ook in het afgelopen jaar gevoeld. Soms heel dichtbij, soms op grotere afstand. De Heere mocht de roepstemmen heiligen, de lege plaats(en) met Zichzelf vervullen en nabestaanden troosten en sterken.

Dat laatste wens ik overigens ook de december-jarigen van 2021 toe, daar wij immers ‘zwak van moed en klein van krachten’ blijven – hoe jong of oud we ook werden.

db-527 “Mutti adé”

(C) pixabay(dot)com

db-527 (NL-D)

„Mutti adé“

Nog een enkel uur en dan is Mutti a.D. (außer Dienst, buiten dienst). Overigens is ze dat al jaren, maar dan met twee hoofdletters. Bondskanselier Merkel werd immers als boreling ‘Angela Dorothea’ genoemd.

Geboren A.D. 1954 – een andere wereld: Berlijn wist van geen ‘Muur’, Adenauer was Bondskanselier in ‘t Westen en nog westelijker voerde dominee Zandt de SGP aan in de Tweede Kamer. ’t Kan verkeren…

Ondertussen stond dr. A.D. Merkel wel jarenlang haar mannetje, zowel als ‘Kanzlerin’ als internationaal. Schafte ze het van ‘Mädchen’ tot ‘Mutti.’

„Mutti adé“: Leben Sie wohl, Frau Dr. A.D. Merkel, annis Domini!

_____

DEUTSCH

_____

Mutti ade

Noch etwa knappe Stunden und dann ist Mutti a.D. (außer Dienst). A.D. ist sie übrigens schon seit Jahren, aber dann mit zwei Großbuchstaben. Bundeskanzlerin Merkel wurde ja, als Neugeborene ‚Angela Dorothea‘ getauft.

Geboren A.D. 1954 – quasi eine andere Welt: Berlin wusste von keiner „Mauer“, Adenauer war Kanzler im Westen, und noch weiter westlich hatte Pfarrer Zandt den Vorsitz der SGP-Fraktion im Niederländischen Parlament. Manches kann sich ändern…

Inzwischen stand Dr. A.D. Merkel durchaus ihren Mann, sowohl als Kanzlerin alsauch International. Sie schaffte es von ‚Mädchen‘ zu ‚Mutti.‘

Mutti ade: leben Sie wohl, Frau Dr. A.D. Merkel, annis Domini!

db-526 Simon Kananítes (11/12)

(c) Peter Paul Rubens, Public domain, via Wikimedia Commons

db-526-NL

Simon Kananítes (11/12)

‘Dat is, ijveraar (…)’, zo zeggen de Kanttekenaren op onze dierbare Statenvertaling. Geen onsympathieke bijnaam, want een ijveraar schijnt vlijtig. Maar daarmee is de zaak waarvoor gestreden wordt, nog niet de goede!

Er wordt wat gewedijverd voor ideologieën en overtuigingen. Niet zelden met eigen ego’s als oogmerk.

Simon had het afgeleerd om voorop te lopen. Hij mocht en moest zíjn wapens inleveren.

Er kwam liefde-ijver voor in de plaats. Ingewonnen en overwonnen door Christus, Die door de ijver van (en voor) Gods huis verteerd werd.

Moge die Liefde-geur, ook de jarigen van november, tot dé ware Liefde-ijver nopen!

db-525 Ondersteuningsbijdrage

db-525 NL

Ondersteuningsbijdrage

Vooralsnog voor een periode van DV vier jaar zal de Hersteld Hervormde Kerk, met ingang van deze maand november, maandelijks een ondersteuningsbijdrage aan ondergetekende uitkeren.

Middellijk wil de HHK hiermee zijn betrokken- en verbondenheid mijnerzijds tot uitdrukking brengen, hopend dat het mag bijdragen aan de verbetering van mijn welzijn.

Daarvoor past allereerst dank en verootmoediging jegens de Heere, Die harten neigde.

Hij zorgde ook in de moeilijke jaren (waarin de kerk(mens) menigmaal teleurstelde) voor levensonderhoud en zoveel meer. Middellijk ook door gewaardeerde (anonieme) handreikingen van (on)bekenden.

Voor een ontmoedigde en gedeprimeerde emeritus: een onverdiend voorrecht. Over “Thanksgiving” gesproken…! 🙏

db-524 Bastiaan Johannis van der Vlies (1942-2021)

db-524 NL

Bastiaan Johannis Van der Vlies (1942-2021)

Met ontroering kwam het bericht binnen. Van der Vlies is uit de tijd…

‘Om stil te berusten in Uw beleid’ – ik hoor hem dit zinnetje aan mijn eigen ziekbed van destijds nog bidden. Ernstig, hartelijk en betrokken. Vermoedelijk wilde ouderling Van der Vlies er zijn gekreukelde predikant (ook) wat in meegeven.

Iets wat ik pas veel later (enigszins) leerde gewaarworden: dat als het mij uit de hand loopt, er Iemand Boven staat, Die het nooit uit de Hand loopt.

Moge de Heere dát de rouwdragende familie bij dit grote verlies, tot troost, doen ondervinden.

db-523 Lebbeüs (10/12)

(c) Jan van Luyken, Public domain, via Wikimedia Commons

db-523 NL

Lebbeüs (10/12)

Volgens de evangelisten Mattheüs en Markus werd hij ook ‘Thaddeüs’ genoemd, terwijl Lukas en Johannes hem als ‘Judas’ vermelden.

Uit Jezus’ antwoord op zijn vraag (Joh. 14:22) blijkt, dat er door de wereld een scheidslijn loopt. Er zijn mensen die Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren, en er zijn mensen voor wie dat niet geldt.

Bij de eersten maken Vader en Zoon (door de Heilige Geest) woning. Niet voor even, maar blijvend, eeuwig. De anderen zullen dat ontberen en missen…

Door de drieenige God genadig opgezocht te worden, dát wens ik de jarigen van oktober van harte toe.

db-522 Oma Burggraaf (1922-2021)

db-522 NL

Oma Burggraaf (1922-2021)

Op de leeftijd van negenennegentig-en-een-halfjaar kwam gisteren het einde van haar aardse leven. Als derde van onze grootouders, werd ook zij opgeroepen om voor haar Schepper te verschijnen.

“(…) opdat zij dit leven (hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood) om Uwentwil getroost verlate, en ten laatste dage voor den rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikken moge verschijnen, door Hem, onzen Heere Jezus Christus (…)” *

Dat gebed (vermoedelijk schier een eeuw geleden uitgesproken bij de Heilige Doop) moge ons als nabestaanden aansporen om – bijtijds! – de enige troost te zoeken bij de Goede Herder.

*) Doopformulier.

db-521 Jakobus (9/12)

(c) Peter Paul Rubens, Public domain, via Wikimedia Commons

db-521 NL

Jakobus

‘De zoon van Alfeüs.’ Dat is zo ongeveer het enige wat we over deze apostel (niet te verwarren met de gelijknamige apostel, zoon van Zebedeüs) in de Bijbel kunnen lezen. En wie Alfeüs was, blijft voor ons ook onbekend.

Wel weten we, dat ook deze Jakobus een gezondene van de Zoon van God was. Van ‘van Alfeüs’ (en Adam) was hij ‘van Jezus’ geworden – geestelijk en door het geloof.

Dát hebben ook de jarigen van september nodig: om ‘van Jezus’ te worden, naar ziel en lichaam beide. Die enige troost, ook bij de vermeerdering der jaardagen, van harte toegewenst!