Uitgelicht

welkom

hominee.nl

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Willkommen

Hier ist das Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

db-574 Verkiezingen (4)

db-574

Verkiezingen (4)

Terwijl het stof van de uitslag neerdwarrelt, bedenke men, dat het precies dat is: stof. Tot spreken, schrijven, zwijgen. En wellicht hier en daar ook tot koerswijziging inzake stikstof ofzo.

Wie zal het zeggen? BBB? Of Hij Wiens maaksel wij zijn?

De Heere, Híj regeert, weet en is gedachtig, dat wíj stof zijn….!

Me dunkt, de afgelopen week biedt genoeg stof voor de hand in eigen boezem. Nog meer stof om schuldverslagen tot Hém weer te keren, biddend om genade en ontferming. Vanwege afval en verval, óók bij de verwaterde ‘c’ en de aftakelende ‘g’.

Herder, zoek ons.

db-573 Verkiezingen (3)

(c) pixabay(dot)com

db-573

Verkiezingen (3)

Wat het worden zal vandaag, blanco of staatkundig-gereformeerd, ik weet het nog niet. Wel, dat er een stemopdracht is aan alle inwoners: het gebed.

Voor állen door wier hand het God belieft om ons te regeren, zowel vandaag als in de toekomst – Deo volente.

Want als zij het mijn stem, mijn wijsheid of de hunne moeten doen, dan komt er weinig van terecht. Hoogstens een zeepbel, een luchtkasteel en minstens alles wat tegen God en de naaste neigt.

Dat Hij hen (en ons) daarom Wijsheid geve, en doe wederkeren tot Hem en Zijn heilzame geboden, om Jezus’ wil!

db-571/572 Verkiezingen (1-2)

(c)pixabay(dot)com

db-571/572

Verkiezingen (1)

Goddeloos rechts is waar ik bij uitkwam na het invullen van één van de vele kieswijzers. De lezer moge schrikken, maar eigenlijk past dat wel…

Met name het adjectief, want rechtsom of linksom, ‘goddeloos’ doet het goed in stad Mensenziel. Geen wonder dus, dat ook ik daarbij uitkwam.

Toch hoop (en bid) ik om ervoor bewaard te worden om daar het rode kruisje te zetten. Niet alleen aanstaande woensdag, maar telkens weer – Deo volente.

Immers, partijen die Schepper, schepsel en schepping miskennen, zullen provinciaal en in de Senaat hét Spoor bijster blijken. Rechts– én linksom.

Wees dus wijzer!

Verkiezingen (2)

Dat gezegd zijnde, is de keuze niet reuze. Evenmin gemakkelijk.

Ja, maar de oudste partij van het land rekent toch met Schepper, schepping en de daaraan ontleende orde? Zeker, wat beginselen betreft, wel. En terecht!

Maar in de praktijk hebben die (staatkundig) gereformeerde beginselen steeds minder zeggingskracht. Gaat men (vaker) wegen die daar haaks op staan. Helaas is dat niet ‘de daad bij het woord voegen’….

En dat allemaal om des kiezers gunst?

Ware ’t niet beter de Heere om Zíjn gunst te smeken? Onzerzijds geheel onverdiend. Tegelijk zo onmisbaar. Ook voor land en volk, provincie, waterschap en senaat!

db-570 Voor gewas en arbeid

(c) pixabay(dot)com

db-570

Voor gewas en arbeid

’t Is bepaald niets om je voor te schamen: een eerlijk product, verkregen met noeste inspanning en opgestroopte mouwen.

Maar waar vind je het? Tussen al die doornen en distelen die de aarde voortbrengt? Ondanks al het zweet van ons aangezicht?

De wijze (land)bouwer weet wel beter.

Als de hemelse Landman inhoudt, dan ontkiemt er geen zaad, blazen wij nog geen veertje de lucht in, en doet Hij nochtans geen onrecht…!

Daarom biddag, om wat verbeurd maar onmisbaar is, af te smeken van de Heere. Want van Hem is de Kracht, ook voor gewas en arbeid.

db-569 Het plafond (2/12)

db-569

Het plafond (2/12)

Ten zesde dage schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. “Man en vrouw schiep Hij hen.” Hij zag dat het zeer goed was.

Levend in liefde tot Hem (en elkaar) zou er geen ‘plafond’ zijn, in uren noch tijd. Toch kwam het er, omdat het ons (in ons verbondshoofd Adam) niet genoeg was om onderkoning onder God te zijn. Door de zonde kwam de (drievoudige) dood in de wereld; raakten we Gods beeld kwijt.

Elke verjaardag is een onverdiende blijk van Gods algemene goedheid. Een aansporing ook om Hem tíjdig te zoeken. Van harte toegewenst!

db-568 365 dagen oorlog

(c) pixabay (dot) com

db-568

365 dagen oorlog

Hoeveel harten verscheurd, levens verwoest, beschadigd of getekend?

En dan blijven de wrede eerste vredesverstoringen sinds 2014 nog buiten beschouwing, waaronder de bezetting van De Krim en het neerschieten van vlucht MH-17.

Vandaag verjaart de oorlog in Oekraïne. Maar da’s eigenlijk veel te algemeen gesteld.

Opvallend is dat het juist Duitse media zijn die het onophoudelijk accurater verwoorden: de Russische aanvalsoorlog tégen Oekraïne.

Een aanval op een broedervolk. De wereldgeschiedenis is er vol mee sinds Genesis 3 (en 4). En de stem van het bloed schreeuwt van de aardbodem naar Omhoog.

En we bidden om vrede, ontferming.

db-567 Het plafond (1/12)

db-567

Het plafond (1/12)

“In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”* Na het licht op de eerste, schiep Hij op de tweede dag het uitspansel, wat Hij ‘hemel’ noemde.

Dat uitspansel (de dampkring) is, eerbiedig bedoeld, een eerste plafond. ‘t Is de leef- en ademruimte voor de aardbewoners die Hij nog scheppen zou. Kostbaar voor mens, dier en natuur – óók in de gebroken werkelijkheid van 2023.

Van een energieplafond was vanzelf nog geen sprake. Zelfs zon en maan ontbraken nog die dag.

Wie verjaarde in januari, verwondere zich over de scheppende macht van Zijn gesproken Woord. Van harte!

* Genesis 1:1.

db-566 IIIIIIIIIIIIIII

db-566

IIIIIIIIIIIIIII

Om het gelijk maar te vereenvoudigen: vijftien. Op z’n Romeins: XV. Zoveel jaar ligt het ongeluk van 11-01-2008 achter mij. Sedertdien stempelen de gevolgen de dagen/nachten van m’n leven.

Ik zou er weleens even vanaf willen. Zomaar een dag of wat. Maar beperkingen houden geen vakantie. Ze verzwaren ‘slechts’ je koffers!

Regelmatig lonkte diep het méér-dan-even er vanaf…. Ontboezemingen die een depri-emeritus niet sieren. Beschamende vruchten van eigen akker.

Desondanks niet vergaan: lankmoedig bewaard, gespaard door Gods goedheid.

Dat ‘vroom’ opschrijven is gemakkelijker dan rekenen met Romeinse cijfers. Want zonder Hem merkt (ook) dominee ‘t Zijne zelfs niet op.

db-565 Aaltij wè (12/12)

db-565

 “Aaltij wè” (12/12)

We begonnen er de felicitatieronde in januari mee en sluiten er nu mee af. Overigens niet zonder een hartelijke gelukwens aan de laatste ‘verjarenden’ van 2022.

Zij, en wij die met hen gespaard werden in het land der levenden, kregen weer een heel jaar uit de Hand van de Schepper en Onderhouder van ons leven. Wat hebben we met al die genade-tijd gedaan?

Voor anderen werd het eeuwigheid: oneindig wél of oneindig wee…

Op de drempel van oud en nieuw wens ik alle lezers een vredige jaarwisseling, een goede rustdag en Zegen voor anno Domini 2023.