Uitgelicht

welkom

hominee.nl

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Willkommen

Hier ist das Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

db-608 Twee jaar oorlog (2014-2024)

(c) pixabay(dot)com

db-608 Eng-NL

Two years of war (2014-2024)

Looking-away is not a proven, but the easiest method. We used to do it at the ‘Anschluß’ and even solemnly by ‘appeasement.’

Regarding this Ukraine had the ‘privilege’ that, after annexation of Crimea and eastern parts, next invasion-attacks occurred eight years later.

If the Russian bear had woken up earlier, we would probably only have turned around once…

But on 02/24/2022 we suddenly seemed wide awake. In ‘another world, a new time’…?

Looking upon the bloody state of their groaning homeland, Ukrainians might consider that.

Let Heaven be awake over them (and us)!

___

Twee jaar oorlog (2014-2024)

Wegkijken is geen beproefde methode, maar wel de makkelijkste weg. Vroeger deden we dat al bij de ‘Anschluß’ en plechtstatig zelfs met ‘appeasement.’

Dienaangaande had Oekraïne nog het ‘voorrecht’ dat, na de annexatie van de Krim en oostelijke delen, de volgende invasieaanval jaren op zich liet wachten. 

Ware de Russische beer eerder ontwaakt, hadden wij ons vermoedelijk slechts nog een keer omgedraaid…

Maar op 24-02-‘22 schenen wij inééns klaarwakker. In ‘een andere wereld, een nieuwe tijd’…?

Ziende de bloedige staat van hun zuchtend vaderland, kunnen Oekraïners zich dat afvragen.

Dat de Hemel over hen (en ons) wake!

db-607 Mr. A.A.M. van Agt (1931-2024)

db-607

Mr. A.A.M. van Agt (1931-2024)

Niet geroepen, tóch verschenen voor de Rechter van hemel en aarde…. – dat huiveringwekkende einde verkoos onze voormalige minister-president.

Zonder durven af te doen aan beleefde moeiten, zwarigheden of gevoelde uitzichtloosheid van het bestaan, verdient dit beslist géén navolging. Wel omzien en mededogen naar levende worstelaars met (of zelfs: tegen) het leven. 

Tegelijkertijd spreekt dit sterven boekdelen over de teloorgang van Nederland, de voortgaande afkeer van de God van Israël en Zijn Woord.

Dè Meester, Die Zijn tijden in ’s Vaders Hand wist, wijst met Zijn doorboorde Handen een andere Weg: der bekering, tot troost, ten Leven.

db-606 -lopen en achterliggen

(c) pixabay (dot) com

db-606

-lopen en achterliggen

Het eerste gaat nog wel. Met vereende krachten zet je er een tandje bij en dan loop je (hopelijk) weer in. En in de pas. Maar achterlíggen is moeilijker. Dan moet het mes erin…

Geen tandjes erbij, maar stukken eraf.

Het afgelopen jaar raakte ik wat vermoeidheid betreft nog verder achterop. Redenen laten zich raden. Sommiger grensoverschrijdende bijdragen daaraan verjaren 2024 voor de tiende keer…

Het-mes-erin betekent concreet minder data-gebonden blogs en de verjaardagen per kwartaal i.p.v. maandelijks.

Deo volente. Immers, zelfs voor inleveren en achterliggen zijn we afhankelijk van Hem, van Wie de kracht is.

het plafond (12/12)

db-605

Het plafond (12/12)

Bij alle oorlogsgeweld en aardbevingen van tweeduizenddrieëntwintig is het al heel wat, dat hier de lamp en het ventilatierooster nog hangen. Toch zoom ik deze afsluiting op iets anders in.

Want bij het raam ging een plant heel stilletjes zijn weg naar boven. Maand in, maand uit. Vanzelf ging dat niet… Regelmatig watergeven en af en toe de pot een kwartslag draaien, was ’t minste werk.

Maar de groei? Die kwam toch echt van Boven het plafond.

Dát te geloven, wens ik ook de laatste jarigen van 2023 van harte toe, evenals wasdom van en naar Boven.

db-604 vuurwerk

(c) pixabay(dot)com

db-604

vuurwerk

Begin december probeerde ik een zevenjarige iets goeds mee te geven over een leven zónder vuurwerk.

Hoewel vurig en hardgrondig (hier dus maar met een d) voorstander van een algemeen vuurwerkverbod – vanwege Schepper, naaste en schepping – begon ik voorzichtig: ‘Omdat je gedoopt bent, hóéf je geen vuurwerk af te steken (…).’

Uit de hoek van de kamer, reageerde een oudere zus: ‘Ja, dat zegt u nu wel, maar de <<supermarkt>>* verkoopt het ook gewoon en die is toevallig wel van onze kerk.’

Daar had ik even niet van terug.

Temeer niet, omdat de betreffende winkelier nog hersteld-hervormd kerkenraadslid bleek ook…

______

*) genoemd werd de naam van de winkel.

db-603 Davids stad

(c) pixabay (dot) com

db-602 Eng-NL

The city of David

Just as Bathsheba remained ‘Uriah’s’,1) Bethlehem remained Davids city.2) Neither Emperor Augustus nor King Herod could change that. Nor the UN or the so-called Palestinian authority nowadays.

Bethlehem, bread-house, is the city of David.

And that is exactly where He, the promised Son of David, came into the world. On occupied territory. Where there was room for much and many, except for ’them.’

There, in a manger, the Bread was laid. Low enough to fill hungry with good things, and to send rich empty away.

Have a satisfying Christmas, with the Bread of Life from Davids city!

____________

1) Matth. 1,6.

2) Luk. 2,4.

____________________

De stad Davids

Zoals Bathseba ‘die van Uria’ bleef,1) zo bleef Bethlehem de stad Davids.2) Geen keizer Augustus of koning Herodes kon dat veranderen. Evenmin de VN of de zogenaamde Palestijnse autoriteit nu.

Bethlehem, het broodhuis, is de stad Davids.

En precies dáár kwam Hij, de beloofde Davidszoon, ter wereld. In bezet gebied. Waar voor veel en velen plaats was, behalve voor ‘henlieden.’

Daar, in een kribbe, werd hét Brood neergelegd. Laag genoeg om hongerigen met goederen te vervullen én rijken ledig weg te zenden.

Een voedzaam Kerstfeest toegewenst, met het Brood des Levens uit de stad Davids!

_________

1) Matth. 1,6.

2) Luk. 2,4.

db-602 Het plafond (11/12)

db-602

Het plafond (11/12)

Het moet wel heel erg misten, (aan)bakken of overkoken wil je in huis het plafond niet meer zien. In moderne huizen geeft dan vaak de rookmelder bijtijds een hoorbaar signaal vanaf het plafond.

Helaas doet het stukje wat ik voor november geschreven had, dat niet. Het ging over het energieplafond, waar de oorsprong van dit jaarthema lag. Maar het bestandje lijkt in rook te zijn opgegaan, niet goed opgeslagen of misschien verwijderd…?

Dat wie verjaarde in november zich vooral niet verwijderd wete! Het minst nog van de Schepper, Die nóg genadetijd geeft ter bekering. Van harte!

db-601 Pragmatisch, strategisch

(c) pixabay(dot)com

db-601 Pragmatisch strategisch

’t Is dan toch nog een pragmatische, strategische stem geworden. Strategisch om vooral NIET in te stemmen met pro-Europees links of waan van de dag rechts – beide: al dan niet extreem.

Pragmatisch over het midden dan? Onmogelijk! Daarvoor zijn, om enkele voorbeelden te noemen, het leven en de rustdag te kostbaar.

Dat een voluit principiële stem heel moeilijk werd, grijpt (en klaagt) me ondertussen wel aan.

Echter, op een laag-verkiesbare plaats meen ik toch nog iemand gevonden te hebben, die – ’t is uiteraard een man – wél de oude beginselen is toegedaan.

Daarmee veranderde blanco nipt in ‘nummer-zoveel’ van lijst twaalf…

599-600 Woord houden (2/2)

(c) pixabay(dot)com

db-599-600

Woord houden (3/4)

Dat gezegd zijnde, heb ik nog twijfels over mijn persoonlijke stembusgang van morgen. Dát echter is niet de climax van dit vierluik. Want ware het niet ’t beste dat ons gehéle volk, mét de vreemdelingen in onze poorten, ‘naar den HEER’ en Zijne sterkte’ vroegen?

Dan kwam het ook met partijen en verkiezingen wel goed. Van ‘u vraagt, wij draaien’ naar ‘Gíj gebiedt, wij dienen.’

Onmogelijk? Het is slechts een wenkje van Zijn Goddelijke almacht.

Maar als degenen die het Woord uitwendig kennen en behoren te houden – u, jij, ik? – dát al niet meer geloven, wat dan…?

Woord houden (4/4)

Dan passen verootmoediging en smeekgebed. Voor onszelf, voor onze politieke partijen, en voor allen door wier hand het God ons (nu en straks) belieft te regeren. Om Zijn ontfermende genade, ondanks onze ontrouw en Woord-breuk.

Hij immers, houdt wél getrouw Zijn Woord.

En overeenkomstig dat geopenbaarde Woord zullen kiezers, gekozenen en stemonthouders geoordeeld worden. Wél voor degenen die in Zijn wegen (zoeken te) wandelen en handelen – om de verdienste van Christus, Die Woord hield tot het einde. Wee voor degenen die niet wilden dat Hij Koning over hen zou zijn.

Niet ik, maar HIJ regeert in eeuwigheid.