Auschwitz

Foto: pixabay(dot)com

db-438 (nl-d)

Auschwitz

één opa, één oma, één moeder, één vader, één puber, één zoon, één dochter, één baby, één verwante, één Jood, één Sinti, één Roma, één leraar, één rabbijn, één slager, één juffrouw, één juwelier, één boer, één gelovige, één arbeidsongeschikte, één herder, één soldaat, één homo, één agent, één student, één scholier, één gevangene, één minister, één secretaresse, één acteur, één klerk, één atheïst, één arts, één naaister, één zwerver, één christen, één (on)bekende, één arme, één rijke, één ….,

één mens

in Auschwitz werd één mens vermoord,

en dat méér dan één-komma-één-miljoen keer *

één onvergeten: #WeRemember

* vrij naar Abel Herzfeld: “Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen joden uitgeroeid, maar er is één jood vermoord en dat zes miljoen keer.”

deutsch

Auschwitz

ein Opa, eine Oma, eine Mutter, ein Vater, ein Jugendlicher, ein Sohn, eine Tochter, ein Baby, ein(e) Verwandte(r), ein Jude, ein Sinti, ein Roma, ein Lehrer, ein Rabbiner, ein Metzger, eine Lehrerin, ein Juwelier, ein Bauer, ein Gläubiger, ein Arbeitsunfähige, ein Hirte, ein Soldat, ein Homo, ein Polizist, ein Student, ein Schüler, ein Gefangener, ein Minister, eine Sekretärin, ein Schauspieler, ein Schreiber, ein Atheist, ein Arzt, eine Schneiderin, ein Penner, ein Christ, ein(e) (Un)Bekannte(r), ein Armer, eine Reiche, ein(e) ….,

éín Mensch

in Auschwitz wurde éín Mensch ermordet,

und das mehr als éíns-Komma-éín-Million mal *

éín unvergessen: #WeRemember

* frei nach Abel Herzfeld: “Es sind im 2. Weltkrieg nicht sechs Million Juden ausgerottet, sondern es ist éín Jude ermordet worden, und das geschah sechs Million mal.”