Koper(poets) / Kufer(putzmittel)

Foto: Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Berlin

ᴰᴮ⁻⁴⁰² ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Koper(poets)

Vandaag beleef ik mijn koperen ambtsjubileum, want precies twaalfenhalf jaar geleden werd ik bevestigd tot dienaar van het Goddelijke Woord.

Terugkijkend kan ik niet zeggen dat mijn dienst zo glansrijk is geweest. Er is heel wat koperpoets voor nodig om mij nog te laten glanzen. Talrijk zijn de beschadigingen, groot de pressie, om over mijn eigen tekortkomingen nog maar te zwijgen.

Toch mag ik mijn ambtelijke dienst, geheel rechtens, nog steeds voortzetten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Bij deze mijlpaal past de dank aan Hem, Die, tegenover mijn ontrouw, de Getrouwe bleef. Niets (en niemand) kan Zijn glans verdoven!

DEUTSCH

Kupfer(putzmittel)

Heute gedenke ich mein kupfernes Amtsjubiläum, denn vor genau zwölfeinhalb Jahren bin ich zum Diener des Göttlichen Wortes ordiniert worden.

Rückblickend kann ich nicht behaupten, dass mein Dienst so glanzreich gewesen ist. Es braucht ganz viel Kupferputzmittel mich noch zum glänzen zu bringen. Zahlreich sind die Beschädigungen, groß die Pression, geschweige noch meine eigenen Schwächen und Mängel!

Nichtdestotrotz darf ich meinen amtlichen Dienst, völlig von Rechts wegen, noch vorsetzen innerhalb der Wiederhergestellte Reformierte Kirche.

Bei dem Erreichen dieser Markstein gebührt der Dank nur Denjenigen, Der, meiner Untreue zu trotz, der Getreue blieb. Nichts (und niemand) kann Seinen Glanz erlöschen!

Januari-jarigen / Januargeburtstagskinder

ᴰᴮ⁻⁴⁰¹ ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Januari-jarigen

Vergeten ben ik u en jullie niet. Integendeel, daarom hierbij alle jarigen van de afgelopen maand van harte gefeliciteerd!

Omdat ik het iets rustiger aan moet doen, wil ik voortaan proberen om alle jarigen aan het einde van de maand hier iets mee te geven. Een gelukwens. Met een kleine en een grote G!

De kleine voor het ‘gewone’ leven met zijn zonneschijn en beslommeringen. De grote G voor nu, als we zelf onze jaren tellen, maar ook voor straks als onze jaren geteld zijn en eindig blijken.

Gelukkig wiens Geluk, nu en straks, om Jezus’ wil, onvergankelijk is!

DEUTSCH

Januargeburtstagskinder

Vergessen habe ich Sie und Euch überhaupt nicht! Weswegen ich hiermit alle Geburtstagskinder des Januars herzlich gratulieren möchte!

Weil ich doch etwas kurzer treten muss, will ich ab jetzt versuchen den Jubilaren zum Ende des Monats hier etwas mit auf den Weg zu geben. Einen Glückwunsch, mit einem kleinen und einem großen G!

Der Kleine für das ‚gewöhnlichen‘ Leben, mit seinem Sonnenschein und Kümmernis. Der große G für jetzt, wenn wir unseren Jahren zählen, aber auch für später, wenn unseren Jahren gezählt sind, und sich begrenzt erzeigen.

Glücklich wessen Glück jetzt und später, um Jesu Wille, unvergänglich ist!

‘Krautdämpfe’

ᴰᴮ⁻⁴⁰⁰ ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

‘Krautdämpfe’

Kruiddampen? Een verschrijving natuurlijk, want bedoeld werden ‘Pulverdämpfe.’ Kruitdampen met een t.

Maar het bestaat: het kruid. God sprak en de aarde bracht het voort op de derde dag, nog voordat Hij de zon, de maan, Adam en Eva schiep en het huwelijk instelde.

Het ‘zaadzaaiende kruid’ was voor de mensen, het groene voor het dierenrijk.

Wat zal het gegeurd hebben toen de Schepper een damp deed opgaan en de aarde bevochtigde. Tot Zijn eer, maar ook als teken van Zijn liefde en zorg voor al het geschapene.

Wat erg dat er na Genesis 3 ook kruitdampen gekomen zijn. Zonde!

Christe eleison


DEUTSCH

‘Krautdämpfe’

Es war ein Schreibfehler, denn gemeint waren Pulverdämpfe.

Aber es gibt es: das Kraut. Gott sprach und die Erde lies es aufgehen. Das war am dritten Tage, noch ehe Er die Sonne, der Mond, Adam und Eva erschuf und die Ehe gründete.

Das samensäende Kraut war für die Menschen, das Grüne fürs Tierreich gedacht.

Wie wohl wie es geduftet haben, nachdem der Schöpfer einen Dampf aufgehen lies, der die Erde tränkte. Gott zur Ehre, aber auch als Zeichen Seiner Liebe und Fürsorge für die ganze Schöpfung.

Wie schlimm, dass es nach Genesis 3 auch Pulverdämpfe gibt. Sünde!

Christe eleison

Foto: pixabay(dot)com

welkom

hominee.nl

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Willkommen

Hier ist das Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

Adventsmeditatie

Adventsmeditatie / Adventsandacht (Deutsch unten)

Keine Fotobeschreibung verfügbar.


Meditatie in het landelijk Kerkblad van de HHK van deze week.

“Hoop op God, sla ’t oog naar Boven”
Ps. 42:7 ber.

Hoop op God. Het kan zo gemakkelijk gezegd worden en zo goedkoop klinken. Voor de dichter van Psalm 42, die met deze woorden zijn eigen onrustige ziel in grote nood aanspreekt, zijn het echter geen loze woorden, maar heeft het een diepe inhoud en een gegronde verwachting.
Wat kan het ook in ons leven soms stormen! Dat kan zijn door ziekte, door rouw, door zorgen. Het kan ook zijn dat we met bepaalde dingen tobben of worstelen. Als we er dan voor en met onszelf niet uitkomen dan kan de moed ons in de schoenen zinken. Wat kunnen de kolken en de afgronden waarover deze Psalm ook spreekt zich dan dreigend openbaren. Er zullen er ook onder de lezers wel zijn die dat in hun eigen leven (hebben) moeten ervaren. We leven immers buiten het paradijs en gewoonlijk overkomt ons, vanwege de zonde, velerhande tegenspoed en kruis.
Je zucht. U gaat misschien wel kopje-onder onder die bedrukkende omstandigheden. Een ander dreigt weggezogen te worden in een bodemloze put. Het kan zelfs gebeuren, dat iemand in al zijn hopeloosheid denkt dat die kolk en afgrond een nooduitgang bieden. Huiveringwekkend, want niets is minder waar! Hoe nodig is het om in zulke omstandigheden hulp en hoop te zoeken buiten onszelf. Zo nodig ook in gesprek met mensen beneden, maar in de eerste plaats bij de Heere, Die boven alles staat. Op Hem is nog nooit tevergeefs gehoopt.
Hoop op God. De dichter richt het Woord tot zijn ziel. De God van het verleden, blijft Dezelfde en daarom is er hoop.
Wat ons betreft groeit die hoop niet op onze eigen akker. De hoop op God hebben we namelijk door de zondeval, in Adam, allemaal verlaten en verloren. Wat overgebleven is, is een gebroken werkelijkheid die in zichzelf hopeloos verloren is.
Hoop op God. Toch staat het er. Hoe kan dat dan? Er was bloed voor nodig. Het bloed van stieren en bokken was niet genoeg. Het is bijna Adventstijd. De Kerk van het OT kende diezelfde hoop. Niet als ze op de omstandigheden, de tijd of op zichzelf letten. Maar wel vanwege het Woord en de belofte des Heeren.
De Heere Jezus kwam in de volheid des tijds. Hij werd van God verlaten. Aan het kruis bleef er voor Hem geen hoop over. Hij ging de dood in om voor hopelozen leven en hoop te verwerven. Het is de Heilige Geest, Die voor die Hoop en voor dat Leven plaats maakt in het leven van verloren zondaren. Naar Zijn welbehagen. Omdat er maar één soort mensen is, hebben we allemaal diezelfde Hoop nodig.
Hoop op God. De berijming voegt er aan toe: ‘sla ’t oog naar Boven.’ Er zijn misschien dingen in je leven dat je voor de spiegel nauwelijks jezelf durft aan te kijken. En als de mensen zouden weten wat er in uw hart allemaal leeft, dan zouden ze aan u voorbijzien.
Het zou in de christelijke gemeente natuurlijk anders moeten zijn, maar als mensen nu al zo afstotelijk en liefdeloos kunnen reageren, dan durf je toch al helemaal niet naar Omhoog te kijken?
Daarboven woont immers de hoge en de heilige God. Hij heeft mij goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, maar wat is er in deze gebroken werkelijkheid van overgebleven? Zonde en schuld. Inderdaad, het is te begrijpen dat we onze ogen dan neerslaan. En het is genade als we het met de tollenaar hebben leren doen!
Het komt ook voor dat de Heere en Zijn dienst verlaten worden. We kiezen dan ons eigen pad. Maar eigen wegen, wegen zonder God, lopen dood. Sla daarom toch maar liever het oog naar Boven. Het loopt de Heere immers nooit uit de Hand. Ook niet wanneer het ons allemaal teveel wordt en het ons bij onze handen afbreekt. Zijn handen zijn zoveel groter, machtiger, maar ook milder dan de onze. Bij Hem is Raad voor radelozen, Hulp voor hulpelozen en Hoop voor hopelozen.
‘Ja, maar mag ik dan wel bij de Heere aankloppen? Wie ben ik dat Hij naar mij zal luisteren?’ De duivel zegt: ‘Laat je hoop op God maar varen, want het is toch hopeloos.’ We schrikken ervan. Kolk en afgrond loeit, het gebruis der wateren groeit.
“De rivieren verheffen, o HEERE, de rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.” (Ps. 93:3-4)
Daarom is er Hoop. Hoop op God. Om Jezus’ wille!
Geve de Heere, dat we geborgen in die Hoop deze Adventstijd vol verwachting zouden mogen ingaan. Om samen met vrienden en vriendinnen, in waarheid en op goede gronde, Zijn Naam te loven.

Wijk en Aalburg, ds. D. Burggraaf

DEUTSCH

Andacht in der aktuelle Kirchenzeitung der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.


“Hoffe auf Gott, richte das Auge nach Oben”
Ps. 42:7 (NL-Bereimung 1773)


Hoffe auf Gott. Es kann so einfach gesagt werden und sich so billig anhören. Für den Dichter der 42. Psalm, der mit diesen Worte seine eigene unruhige Seele in großer Not anspricht, ist es keine leere Silbe, sondern es hat ein tiefer Inhalt und eine begründete Erwartung.
Wie kann es auch in unserem Leben manchmal stürmisch sein! Krankheit, Trauer, Sorgen können es mit sich bringen. Oder es passiert wenn wir mit bestimmten Sachen ringen. Wenn wir es dann nicht schaffen damit für und mit uns selbst klar zu kommen, dann uns das den Mut rauben. Solche Wasserwirbel und Abgründe, worüber uns dieser Psalm auch berichtet, können sich dann bedrohlich offenbaren. Auch unter den Lesern wird es wohl Menschen geben die sowas aus ihrem Leben kennen. Wir leben ja außerhalb des Paradieses und gewöhnlich stößt uns, wegen des Sündenfalls, mancherlei Missgeschick und Kreuz zu.
Du seufzt. Sie geraten vielleicht mit dem sprichwörtlichen Kopf unter Wasser wegen bedrückender Umstände. Ein anderer droht in einer bodenlosen Pfütze eingesaugt zu werden. Es kann sogar passieren, dass jemand in all seine Hoffnungslosigkeit denkt dass dieser Wasserwirbel und Abgrund einen Notausgang bieten. Schauderhaft, denn nichts ist weniger wahr! Unter solche Umstände ist es dringend notwendig Hilfe und Hoffnung außerhalb zu suchen. Wenn nötig in Gespräche mit Menschen hier unten, aber vor allem und zuerst auch bei dem Herrn da Oben. Auf Ihn hat noch nie jemand vergebens gehofft.
Hoffe auf Gott. Der Psalmdichter richtet das Wort zu seiner Seele. Der Gott der Vergangenheit ist auch heute Derselbe wie damals. Darum gibt es Hoffnung.
Was uns angeht, wächst dieser Hoffnung nicht auf unsere eigenen Äcker. Die Hoffnung auf Gott haben wir durch den Sündenfall, in Adam, nämlich alle verlassen und verloren. Was übrig blieb, ist eine zerbrochene Wirklichkeit der in sich selbst hoffnungslos verloren ist.
Hoffe auf Gott. Trotzdem steht es geschrieben. Wie ist denn das möglich? Dazu brauchte es blut. Das Blut von Bullen und Böcken reichte nicht aus. Die Adventszeit hat fast begonnen. Die Gläubigen im Alten Testament kannten dieselbe Hoffnung. Nicht wenn sie auf die Umstände, die Zeit oder auf sich schauten. Ganz bestimmt aber, wenn sie sich verließen auf das Wort und die Verheißung des Herrn.
Der Herr Jesus kam als die Fülle der Zeiten gekommen ward. Er wurde von Gott verlassen. Am Kreuz blieb für Ihn keine Hoffnung übrig. Er ging in den Tod hinein damit er für Hoffnungslosen Leben und Hoffnung erwarb. Der Heilige Geist ist es, Der für diese Hoffnung und für dieses Leben raum schafft im Leben verlorenen Sünder. Nach Gottes Wohlgefallen. Und da es nur eine Art von Menschen gibt, brauchen wir alle die gleiche Hoffnung.
Hoffe auf Gott. Die Bereimung (Niederlande, 1773) fügt hinzu: „richte das Auge nach Oben.“ Es gibt vielleicht Sachen in Deinem Leben, die machen, dass Du Dich vorm Spiegel kaum in die Augen schauen traust. Und wenn die Leute wussten was sich in Ihrem Herz alles erblicken lässt, dann würden sie sich von Ihnen abwenden.
Es sollte innerhalb der Christliche Gemeinde natürlich anders zugehen, aber wenn Menschen manchmal schon so abstoßend und lieblos reagieren, dann traut man sich doch erst recht nicht nach Oben zu schauen?
Da Oben wohnt ja der höhe und heilige Gott. Er hat mich gut und nach seinem Bild erschaffen, aber was ist in dieser zerbrochene Wirklichkeit davon übrig geblieben? Sünde und Schuld. Tatsächlich kann man verstehen dass wir unsere Augen dann niederschlagen. Und es ist Gnade wenn wir, mit dem Zöllner im Tempel, gelernt haben solches zu tun!
Manchmal passiert es auch, dass der Herr und Seinen Dienst verlassen werden. Wir wählen uns dann unser eigenes Pfad. Aber eigene Wege, Wege ohne Gott, sind eine Sackgasse. Lasst uns deswegen doch lieber die Augen nach Oben richten. Es läuft der Herr ja niemals aus der Hand. Auch nicht, wenn es uns alles zu viel wird, und es uns bei der Hand abbricht, und wir völlig die Kontrolle verlieren. Seine Hände sind so viel grösser, mächtiger, aber auch milder als unsere. Bei Ihm ist Rat für Ratlosen, Hilfe für Hilflosen, und Hoffnung für Hoffnungslosen.
„Aber darf auch ich denn bei dem Herrn anklopfen? Wir bin ich, dass Er mich hört?“ Der Teufel sagt: „Hör doch auf, auf Gott zu hoffen, denn es ist ja hoffnungslos.“ Wir erschrecken. Wasserwirbel und Abgründe brüllen und brausen!
„HERR, die Fluten erheben, die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen.
Mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der HERR in der Höhe.“ (Ps. 93:3-4)
Deswegen gibt es Hoffnung. Hoffnung auf Gott. Um Jesu willen! Der Herr gebe uns, dass wir, geborgen in dieser Hoffnung, diese Adventszeit voller Erwartung eingehen mögen. Damit wir zusammen mit Freunden und Freundinnen, wahrhaftig und gut gegründet, Seinen Name loben.


Pfr. D. Burggraaf

Trouw interview – DEUTSCH

Der Pfarrer der sich outete: schwulsein war das schlimmst Vorstellbare

Es fing alles an mit einem schlimmen Verkehrsunfall am 11. Januar 2008. Bis dahin führte Dustin Burggraaf (36) ein ruhiges Leben als Pfarrer der Wiederhergestellte Reformierte Kirche zu Maartensdijk (Niederlande). Der Unfall stellte sein Leben völlig auf den Kopf. Er verlor nicht nur sein Pfarrhaus, seine kirchliche Gemeinde, gutes Gedächtnis und Konzentrationsvermögen, sondern er entdeckte auch seine Homosexualität. „Ich fühlte mich des Öfteren anders als die Anderen, aber schwul, zu der Zeit so ungefähr das Allerschlimmste, war ich sowieso nicht.“

Als Burggraaf nach einem langen Weg akzeptierte dass er schwul sei, behielt er das anfangs für sich. „Es wäre etwas zwischen Gott und mir geblieben und irgendwann hätte ich dieses Geheimnis mit ins Grab genommen.“ Trotzdem hat er sich vor zweieinhalb Jahren geoutet mit einem Artikel in der Niederländischen Reformierten Tageszeitung „Reformatorisch Dagblad.“ Dieses Coming-out brachte eine Menge an Aufregung in Christlichen Kreisen mit sich. Er entschloss sich nicht mit den Medien zu reden. Jetzt blickt er zum ersten Mal zurück.

Mit einem angespannten Blick sitzt Pfarrer Burggraaf an dem kleinen Küchentisch in seinem Heimartort Wijk en Aalburg. „Schon seit Wochen fiebere ich dieses Interview entgegen, denn ich bin mir sehr bewusst welcher Impact damit verbunden sein kann.“ Trotzdem möchte er seine Geschichte erzählen in der Hoffnung dass es daran beiträgt das Thema Homosexualität zu enttabuisieren. „Die pastorale Absicht, das Helfen meiner mit sich selber ringender homosexuelle Mitmenschen, hatte ich 2014 und ich stehe immer noch ganz dahinter.“

Mit großer Sorgfalt wählt Burggraaf seine Worte, denn er weiß wie empfindlich manch einer reagieren kann wenn es um dieses Thema geht. „Unnötiger Kontroverse möchte ich absolut verhindern, denn das bringt niemandem was.“

Wie führte der Unfall zur Wahrnehmung Ihrer Veranlagung?

„Durch den Unfall wurde ich ganz auf mich zurückgeworfen. Das war sehr konfrontierend, aber hinterher gesehen auch sehr heilsam. Einer der ersten Erinnerungen welche ich von der Zeit nach dem Unfall habe, ist, dass ich auf eine Trage liege und die Mediziner mir aus meinen schwarzen Anzug schneiden mussten. Das war eine Lektion der Selbstrelativierung. Natürlich wusste ich dass auch ein Pfarrer nur ein Mensch ist, aber in dem Moment wurde mir das noch einmal extra bewusst gemacht.

In der bleischweren Konfrontation mit mir selbst, und in dem Lernen mit der neue Situation fertig zu werden, passierte noch etwas. Ich wurde plötzlich sowas ähnlich wie Verliebt. In einem Mann. Das war sehr befremdend, denn sowas war mir noch nie passiert. Dass es mir zu der Zeit überhaupt passieren konnte, verdanke ich wohl der verletzlichen Situation worin ich mich zu der Zeit nach dem Unfall befand. Verschiedene Puzzleteile kamen zusammen und machten dass ich nicht länger umher konnte, und meine Homosexualität als eine Gegebenheit akzeptierten musste.“

Vor gut 6 Jahren ging Burggraaf mit einem Artikel im „Reformatorisch Dagblad“ mit seiner Veranlagung an die Öffentlichkeit. „In dem Artikel erwähnte ich, dass ich mich bei einem Besuch am KZ Dachau zum ersten Mal mit meine Homosexuellen Mitmenschen identifizierte. Anfangs lief ich da herum und dachte mir, dass ich dort als Pfarrer noch Privilegien gehabt hätte. Eine große Tafel aber, mit der Aufschrift „Homosexuelle“ sorgte dafür dass meine Privilegien rasch verschwanden. Auf der Rückseite der Tafel wurde erläutert das Schwulen von der SS besonders schikaniert wurden. Schluss mit Privilegien! Statt Schutz wegen der Amtskleidung hätte ich einen rosaroten Winkel tragen müssen.“

„Auch nach meinem Besuch an Dachau hatte ich nicht vor meine Homosexualität kund zu geben. Aber in den Monaten danach, hörte ich Geschichten von reformierten Jugendlichen die mit ihrer Veranlagung nicht fertig wurden. Das ergriff mich, denn ich erkannte etwas von meinen eigenen Kampf. Für sie schrieb ich den Artikel, in der Hoffnung einen kleinen Beitrag leisten zu können an das enttabuisieren von Homosexualität. Mir wurde klar, dass ich nicht schweigen durfte.“

Wie schauen Sie zurück auf die Reaktionen welche Sie damals bekamen?

„Bevor ich den Artikel schrieb, habe ich natürlich gründlich über die Konsequenzen nachgedacht. Ich spürte dass meine Berufung grösser war als die Folge die mein Coming-out hätte haben können. Der Not mancher Jugendliche war so groß, dass sie sich balancierend am Rande eines Abgrunds befinden. Ich spürte, es meine Pflicht nicht länger zu schweigen, auch wenn ich nur eine Person hätte behilflich sein können.“

„Mein Coming-out blieb nicht verborgen. Negative Rückmeldungen hatte ich erwartet, und sie kamen auch. Die waren nicht zart und manchmal tief unter der Gürtellinie, aber bestätigten umso mehr die Notwendigkeit meiner Botschaft. Was mich komplett überraschte war die große Zahl positive und unterstützende Zuschriften. Ich bekam etliche Emails von Leuten die schrieben dass sie wegen meines Artikels zum ersten Mal mit jemandem über ihre Veranlagung geredet hatten. Anderen durfte ich selbst pastoral beistehen. Dafür bin ich dankbar. Mit all dem Getue drum herum muss ich mich darum heute nicht mehr so beschäftigen. Damals war das anders, aber jetzt sind es vor allem die positive und bedeutungsvolle Rückmeldungen an der ich mich erinnere.“

In wie fern hat sich durch Ihren Coming-out etwas an Ihrem Glauben geändert?

„Die letzten acht Jahre habe ich gespürt dass Gott mein Leben führt. Dass ich hier jetzt sitze, ist, wenn man den Ernst des Autounglücks betrachtet, ein Wunder. Wie es früher einmal war, wird es nie wieder werden, aber ich bin dankbar dass ich überlebt habe.“

„Besonders habe ich Gottes Führung gespürt in dem Sommer nach meinem Coming-out. Alle Rückmeldungen forderten viel Energie und ich dachte alles würde mir langsam über den Kopf wachsen. Das war echt ein Tiefpunkt. Als ich hinkniete vor meinem Bett, spürte ich dass es den Herrn niemals aus der Hand laufen würde, auch nicht wenn es mir aus der Hand lief. Dies zu wissen, brachte mir Ruhe. Das getröste Bewusstsein dass Gott über alles steht, und über alles regiert, ist in den letzten Jahren gewachsen.“

Sehen Sie sich wie Rollmodell für reformierte homosexuelle Jugendlichen?

„Das Wort Rollmodell würde ich an dieser Stelle nicht gebrauchen, denn ich kann für jemand die Entscheidung sich zu outen nicht treffen. Empfehlen kann ich es jeden, aber schließlich hängt es von den individuellen Umständen ab. Ich konnte es innerhalb meiner Familie offen ansprechen, aber das ist längst nicht überall möglich. In manche reformierte Familien wird es sehr stille wenn das Wort ‚Homosexualität‘ klingt. Hin und wieder wird, leider auch von der Kanzel, einen verbalen Faustschlag erteilt. Zum Glück gibt es auch positive Entwicklungen, aber dieses Leid war für mich der Grund mich öffentlich zu outen. Ich spürte dass ich als orthodox-christlicher Pfarrer únd schwuler Mann die Aufgabe hatte diese Gruppe eine Stimme zu verleihen.“

Sie halten sich auch viel in Deutschland auf. Wie ist es denn dazu gekommen?

„Nach dem Verkehrsunfall war ich gut zwei Jahre bei meinen Eltern. Naja, ich habe dort vor allem auf meinem Bett gelegen, denn anfangs konnte ich infolge meiner Gehirnprellung kaum Reize ertragen. Langsam ging es etwas besser und landete ich in Deutschland. Da fand ich bei Bekannten, die mich auch ein wenig im Auge behielten, eine sehr geeignete Umgebung mich weiter zu rehabilitieren.“

“Während der Zeiten dass ich in Deutschland bin, versuche ich alles, auch was meiner Homosexualität angeht, ein wenig auf die Reihe zu bekommen. Das kostet oft viel Zeit und Energie, aber ich bin dankbar dass mir die Gelegenheit geboten wird.“

Was würden Sie den nicht-geouteten reformierten Jugendlichen mit auf dem Weg geben?

„Das Psalmwort „Hoffe auf Gott, richte das Auge nach Oben“ ist das Erste was ich auf den Weg mitgeben möchte. Menschen, auch wenn sie kirchlich sind, können enttäuschen, aber Gott nicht. Komm zu Ihm mit Deinem Ringen, Deinen Trauer und Deine Fragen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig sich mit jemand darüber zu unterhalten. Mir ist klar, dass leider nicht jeder Älteste oder jeden Pfarrer dazu geeignet ist, aber schau Dich in Deinem Umfeld mal um, ob sich da nicht eine zuverlässige Person befindet mit dem Du das Gespräch Deines Lebens führen möchtest. Es kann Dir helfen Dich an zu nehmen so wie Du bist.“

Trouw-interview

Auf Deutsch: https://www.hominee.nl/2016/11/12/trouw-interview-deutsch/

Hier het interview aan Dagblad Trouw zoals ik er vóór publicatie mijn goedkeuring aan heb gegeven:*

De dominee die uit de kast kwam: Homo zijn was het ergst denkbare

Het begon allemaal met een ernstig auto-ongeluk op 11 januari 2008. Tot die tijd leidde Dustin Burggraaf (36) een rustig leven als predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Maartensdijk. Het ongeluk zette zijn leven volledig op de kop. Niet alleen verloor hij zijn pastorie, kerkelijke gemeente, goede geheugen en concentratievermogen, hij ontdekte ook zijn homoseksualiteit. “Ik voelde me vaak wel anders dan anderen, maar homo, destijds zo ongeveer het ergst denkbare, was ik sowieso niet.”

Toen Burggraaf na een lange weg accepteerde dat hij homo was, hield hij het aanvankelijk voor zichzelf. “Het zou iets tussen God en mij blijven en ooit met mij het graf ingaan.” Toch kwam hij tweeënhalf jaar geleden uit de kast met een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Die coming-out zorgde voor veel commotie in christelijke kring. Hij besloot niet met de media te praten. Nu blikt hij voor het eerst terug.

Met een gespannen blik zit predikant Burggraaf aan de kleine keukentafel in zijn geboortedorp Wijk en Aalburg. “Al weken kijk ik tegen dit interview op, want ik realiseer me welke impact het kan hebben.” Toch wil hij zijn verhaal doen in de hoop dat het bijdraagt aan het bespreekbaar maken van het onderwerp. “Die pastorale intentie, het helpen van mijn worstelende homoseksuele medemens, had ik in 2014 en daar sta ik nog steeds volledig achter.”

Met grote zorgvuldigheid kiest Burggraaf zijn woorden, want hij weet uit eigen ervaring hoe gevoelig het homozijn op zich kan liggen in reformatorische kringen. “Dit wordt soms onderbelicht. De indruk kan ontstaan dat het debat onder christenen alleen maar gaat over de vraag of homo’s een relatie mogen hebben. Het aanvaarden van je geaardheid is voor veel reformatorische homo’s al moeilijk genoeg. In dit terugblikkende interview is deze vraag daarom niet aan de orde.”

Hoe leidde het ongeluk tot de gewaarwording van uw geaardheid?

“Door het ongeluk werd ik volledig teruggeworpen op mezelf. Dat was heel confronterend, maar achteraf gezien ook heilzaam. Een van de eerste herinneringen die ik van na het ongeluk heb, is dat ik op de brancard lag en mijn zwarte pak verwijderd werd. Dat was een les in zelfrelativering. Natuurlijk wist ik dat een dominee ook maar gewoon een mens is, maar op dat moment werd dat nog eens extra onderstreept.”

“In de loodzware confrontatie met mezelf en in het leren omgaan met de nieuwe situatie, gebeurde er nog iets anders. Ik werd plotseling een soort van verliefd. Op een man. Dat was heel bevreemdend, want zoiets was mij nog nooit overkomen. Dat het mij toen überhaupt overkomen kon, is waarschijnlijk vooral te danken aan de kwetsbare situatie waarin ik na het ongeluk verkeerde. Diverse puzzelstukjes vielen op zijn plaats, zodat ik er niet langer omheen kon en mijn homoseksualiteit als een gegeven moest aanvaarden.”

Ruim zes jaar later bracht Burggraaf met een artikel in het Reformatorisch Dagblad zijn geaardheid naar buiten. “In het artikel schreef ik dat ik me tijdens een bezoek aan kamp Dachau voor het eerst identificeerde met mijn homoseksuele medemens. Ik liep daar aanvankelijk rond met het idee dat ik daar als dominee destijds nog wel privileges zou hebben gehad, maar een grote poster met daarop ‘Homosexuelle’ liet die gedroomde privileges in rook opgaan. Op de achterkant van die poster stond in een toelichting dat homo’s door de SS bijzonder werden tegengewerkt. Weg privileges! In plaats van beschutting vanwege het ambtsgewaad, zou een roze driehoek mijn deel geweest zijn.”

“Ook na het bezoek aan Dachau had ik niet de behoefte mijn homoseksualiteit openbaar te maken. Echter, in de maanden daarna hoorde ik verhalen van reformatorische jongeren die worstelden met hun geaardheid. Dat greep me aan, want ik herkende iets van mijn eigen strijd. Voor hen schreef ik het artikel. Ik hoopte iets te kunnen bijdragen aan het doorbreken van het taboe op homoseksualiteit. Ik besefte dat ik niet mocht zwijgen.”

Hoe kijkt u terug op alle reacties die u kreeg?

“Voor ik het artikel schreef, heb ik natuurlijk grondig over de consequenties nagedacht. Toen voelde ik dat mijn roeping groter was dan de gevolgen die mijn coming-out zou kunnen hebben. De nood van sommige jongeren was zo groot, dat ze balanceerden op het randje van de afgrond. Ik voelde dat ik de plicht had om niet langer te zwijgen, ook al zou er slechts één iemand mee geholpen zijn.”

“Mijn coming-out bleef niet onopgemerkt. Ik had negatieve reacties verwacht en die kwamen ook. Ze waren niet mals en soms diep beneden alle peil, maar bevestigden temeer de noodzaak van mijn boodschap. Wat mij totaal verraste was het grote aantal positieve en steunbetuigende reacties. Ik kreeg veel e-mails van mensen die schreven dat ze dankzij het artikel voor het eerst met iemand hebben gepraat over hun geaardheid. Anderen mocht ik zelf pastoraal bijstaan. Daar ben ik dankbaar voor. Over al het gedoe eromheen, kan ik me daarom nu niet meer zo druk maken. Destijds wel, maar nu blijven vooral de positieve en betekenisvolle reacties hangen.”

Wat heeft uw coming-out veranderd aan uw geloofsbeleving?

“De afgelopen acht jaar heb ik gevoeld dat God mijn leven leidt. Dat ik hier nu zit, is gezien de ernst van het auto-ongeluk een wonder. Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer, maar ik ben dankbaar dat ik het er levend vanaf heb gebracht.”

“Bijzonder ervoer ik Gods leiding in de zomer na mijn coming-out. Alle reacties vergden veel energie en ik had het idee dat alles me boven het hoofd groeide. Dat was echt een dieptepunt. Toen ik op mijn knieën voor mijn bed lag, voelde ik dat het de Heere nooit uit de hand zou lopen, ook als het mij wel uit de hand loopt. Dat gegeven gaf rust. Het troostvolle besef dat God boven alles staat en over alles regeert, is de afgelopen jaren gegroeid.”

Ziet u zichzelf als een rolmodel voor reformatorische homoseksuele jongeren?

“Het woord rolmodel zou ik zelf niet gebruiken, want ik kan voor een ander niet de keus maken om uit de kast te komen. Ik raad het iedereen aan, maar uiteindelijk hangt het van de persoonlijke situatie af. Ik kon in mijn familie hier open over zijn, maar dat is lang niet bij iedereen het geval. In veel reformatorische gezinnen valt het namelijk stil als het woord homoseksualiteit genoemd wordt. Soms wordt, helaas ook vanaf de preekstoel, wel eens een verbale vuistslag uitgedeeld. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, maar dat leed was wel de reden voor mijn coming-out. Ik voelde dat ik als orthodox-christelijke dominee én homo de taak had die groep een stem te geven.”

U verblijft veel in Duitsland. Hoe bent u daar terecht gekomen?

“Na het ongeluk heb ik de eerste jaren bij mijn ouders gewoond. Nou ja, vooral op bed gelegen, want in het begin kon ik als gevolg van mijn hersenkneuzing weinig prikkels verdragen. Langzaam ging het wat beter en kwam ik in Duitsland terecht. Daar vond ik bij kennissen, die waar nodig een oogje in het zeil hielden, een uitermate geschikte omgeving om in alle rust verder te revalideren.”

“In de periodes dat ik in Duitsland ben, probeer ik alles, ook wat betreft mijn homoseksualiteit, wat meer op een rijtje te krijgen. Dat kost vaak veel energie en tijd, maar ik ben dankbaar dat mij de gelegenheid geboden wordt.”

Welke boodschap heeft u voor de reformatorische homoseksuele jongere die nog in de kast zit?

“De psalmregel ‘Hoop op God, sla ‘t oog naar boven’ zou ik ze mee willen geven. Mensen kunnen tegenvallen, ook kerkmensen, maar God niet. Kom bij hem met je worsteling, verdriet en vragen. Tegelijkertijd is het van belang om er met iemand over te praten. Ik besef daarbij heel goed dat helaas niet elke ouderling of predikant daarvoor geschikt is, maar kijk in je omgeving en zoek naar een betrouwbaar persoon voor hét gesprek van je leven. Het kan helpen bij de aanvaarding van wie je bent.”

*

Helaas werd bovenstaand interview tegen de afspraken in, zonder mijn medeweten of goedkeuring, en buiten mijn verantwoordelijkheid door de redactie bewerkt en vervormd. Het resultaat is hier te vinden:

https://www.trouw.nl/nieuws/de-dominee-die-uit-de-kast-kwam-homo-zijn-was-het-ergst-denkbare~b60ae708/

RD 29-04-2014 DEUTSCH

Dieser Artikel erschien am 29.04.2014 in der Niederländischen Tageszeitung “Reformatorisch Dagblad.”

Schweige nicht länger über Homosexualität

Heute vor genau 69 Jahren wurde das KZ Dachau von den Alliierten befreit. Vor einiger Zeit habe ich dieses ehemalige Konzentrationslager besucht. Der Besuch war für mich außergewöhnlich beeindruckend und konfrontierend. Plötzlich wurde mir nämlich klar, dass ich als Gefangener, trotz meines Pfarramtes, wohl keine Privilegien gehabt hätte.

Während ich über das verlassene KZ-Gelände laufe, denke ich an Amtsbrüder wie Martin Niemöller und J. Overduin, die hier inhaftiert waren. Sie haben beschrieben, wie schrecklich das Leben im KZ war. Unvorstellbar. Trotz allem hatten sie als Geistliche in gewissem Ausmaß noch eine besondere, mit kleineren Privilegien verbundene Position – im Vergleich mit anderen Gefangenengruppen. Mit diesem Gedanken tröste ich mich, denn damit hätte ich auch eine größere Chance gehabt das Elend des KZ überleben zu können.

Rosarote Winkel

Plötzlich ist da aber diese Tafel, die mich aus meinem Traum erwachen und die rosarote Wolke meiner Gedanken verschwinden lässt. „Homosexuelle“, so lautet auf Deutsch die Überschrift. Ich lese, ich spüre und ich weiß auf einmal: dort wäre Dein eigentlicher Platz gewesen, denn Du bist einer von denen. Mit der gleiche Veranlagung geboren. Über Jahre unbewusst und begraben unter vielerlei Lebensumständen. Nach einem ernsthaften Auto-Unfall aber, allmählich ans Licht gekommen, in einer Zeit in der ich völlig auf mich zurückgeworfen war. Und schließlich nach einer bodenlos tiefen Krise und viel innerlichen Kampf als Gegebenheit angenommen.

Die Rückseite der Tafel enthält eine Erläuterung. Es wird erklärt, dass Schwule von der SS besonders hart schikaniert wurden. Schluss mit Privilegien! Statt Schutz wegen der Amtskleidung hätte ich einen rosaroten Winkel tragen müssen. Damit wäre ich dann in einer der untersten Schubladen der Gefangenen gelandet. Und die Chance aufs Überleben wäre gleich Null gewesen.

Ich bin schockiert. Nie zuvor habe ich mich mit dieser Gruppe von Mitmenschen identifiziert oder verwandt gefühlt. Und nun das, ausgerechnet in Dachau! Im Hintergrund kommt es mir vor, als ob ich auf einmal – aus größter Entfernung – etwas spüre von dem Leid und der Not meiner schwulen Brüder während des Naziregimes. Zurückgesetzt, missbilligt, weggesteckt, beschmiert, geschmäht, verstümmelt und ermordet wegen etwas, wofür sie gar nichts konnten. Nicht angelernt, nicht angezogen, sondern so geboren. Nicht für eine bestimmte Zeitspanne, sondern für das ganze Leben…

Lebenslektion

Eine tiefe Lektion. Hinterher bin ich dankbar dafür. Aber in diesem Augenblick steht mir die Schamesröte im Gesicht. Und ich frage mich: wie lange „wir“ uns im 21. Jahrhundert innerhalb von Kirchen, auf Schulen und in Teilen der Gesellschaft noch verstecken müssen. Wo es gerade so passt, hat man kirchlich oder politisch ja längst felsenfest geglaubte Bastionen geschliffen.

Vor 69 Jahren ist Dachau befreit worden. Am Ende jenes beeindruckenden Vormittags, konnte ich das KZ-Gelände in Freiheit wieder verlassen. Im Vergleich mit jenen tausenden, die hier das Leben verloren haben oder fürs Leben gezeichnet wurden, ist das ein unbeschreibliches Privileg. Ohne einen rosaroten Winkel auf meinem schwarzen Revers, sondern bereichert mit einer Lektion fürs Leben.

Was nun? Einfach so weiter machen wie immer! Denn nichts in mir dachte in dem Moment auch nur daran, das Geringste von dieser Geschichte je kund zu geben. Ich habe wegen der Einschränkungen, als Folge meines Verkehrsunfalls, schon mehr als genug Sorgen im Kopf. Und wieso sollte ich jetzt meine eigene Fenster einwerfen und mich so verletzbar zeigen? Und: wie wird man reagieren, oder was sind die möglichen Konsequenzen?

Schockierend

In den Monaten nach Dachau begegne ich aber einigen sehr erschütternden Geschichten von jungen Leuten aus Reformierten Kreisen, die mit ihrer Identität und ihren Gefühlen verzweifelt ringen. Die Not, die ich bei diesen Kontakten spüre, ist schlechthin schockierend. Diese Menschen sind wegen ihrer Gefühle ratlos. Einige werden sogar in die Verzweiflung getrieben. Unbeschreibliche Tiefen öffnen sich. Sie müssen da durch – aber wie? Manchen bleiben fest in der Verzweiflung stecken. Ganz alleine! Um die Sache noch schlimmer zu machen, werden ihnen von alle Seiten – manchmal auch von der Kanzel – Steine statt Brot gegeben. In ihrer Einsamkeit beißen sie sich die Zähne daran kaputt, mit allen Konsequenzen.

Es dauerte in der Geschichte nach Dachau noch viele Jahre, bevor auch anerkannt wurde, was man schwulen Männern während des Naziregimes angetan hat. Jahrelang wurde derer Leid ignoriert. Sie waren ja nicht salonfähig. Sollte ich mich nun genauso verhalten? Und nach dieser Erfahrung schweigend einfach wegschauen? Obwohl ich einer von denen bin? Für mich wäre das der bequemste Weg gewesen.

Jemand hat einmal geschrieben: “Ich darf nicht länger schweigen.“ Nach meinem Besuch in Dachau spürte ich diesen Mahnruf auch immer mehr in mir. Von verschiedenen Seiten wird regelmäßig dazu aufgerufen, die schweigende Tabuisierung der Homosexualität in Reformierten Kreisen zu durchbrechen. Mit recht!

Ich hoffe, meine offenen Worte können dabei ein kleiner Beitrag sein, diese verhängnisvolle Schweigespirale zu durchbrechen. Nicht für mich, sondern an erster Stelle für alle namenlose Ringer – auch unter uns – welche manchmal ratlos sind und sich in ihrem einsamen Kampf von allen und jedem verlassen fühlen.

Zum Schluss möchte ich denjenigen noch folgendes ans Herz legen: 1. Tu Dir nichts Übles. 2. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das Schweigen und die Einsamkeit dürfen deswegen durchbrochen werden. Denn auch wenn es sich oft so anfühlt, Du bist nicht der einzige und außerdem auch nie wirklich alleine.

Mein Besuch an Dachau hat mit all dem eine ungekannte Dimension bekommen. Die Vergangenheit sprach und erteilte mir eine Lektion für die Gegenwart. Was die Zukunft bringt? Wir wissen es nicht, aber möge es Seine Hand sein, Der führt und schützt.

Der Niederländische Pastor Dustin Burggraaf (1980) ist Emeritus-Pfarrer der Wiederhergestellte Reformierte Kirche (Niederländisch: Hersteld Hervormde Kerk).

RD 29-04-2014

Onderstaand artikel verscheen op 29-04-2014 in het Reformatorisch Dagblad.

Zwijg niet langer over homoseksualiteit

Vandaag is het precies 69 jaar geleden dat kamp Dachau door de geallieerden werd bevrijd. Enige tijd geleden bracht ik een bezoek aan dit voormalige concentratiekamp. Dit was voor mij een buitengewoon indrukwekkende en confronterende ervaring. Plotseling werd mij namelijk duidelijk, dat ik hier als gevangene, ondanks mijn ambt, geen privileges zou hebben gehad. Hier een impressie.

Terwijl ik rondloop over het verlaten kampterrein denk ik aan ambtsbroeders als Martin Niemöller en J. Overduin die hier gevangen hebben gezeten. Zij hebben beschreven hoe vreselijk het leven in het kamp was. Onvoorstelbaar. Toch hadden zij als geestelijken nog in zekere mate een bevoorrechte positie, zeker ten opzichte van andere ‘soorten’ gevangenen.

Ik probeer mij voor te stellen hoe het geweest zou zijn als ik ten tijde van het duivelse nationaalsocialistische regime in het kamp terecht zou zijn gekomen. Als predikant-gevangene zou ik nog bepaalde privileges hebben gehad. Ik troost mij met die gedachte, want daarmee had ik ook een grotere kans gehad om de kampellende te overleven.

Roze driehoek

Maar plotseling is daar die ene poster die mij uit de droom haalt en de roze wolk van mijn gedachten uiteen doet spatten. “Homosexuelle”, zo luidt het Duitse opschrift. Ik lees, ik voel en ik weet: dáár zou jouw plaats geweest zijn, want jij bent één van hen. Met dezelfde geaardheid geboren. Jarenlang onbewust en begraven onder allerlei omstandigheden. Na een ernstig auto-ongeluk allengs aan het licht gekomen in een tijd dat ik volledig werd teruggeworpen op mezelf. Uiteindelijk na een peilloos diepe crisis en veel innerlijke strijd als gegeven aanvaard.

Op de achterkant van de poster staat een toelichting te lezen. Kort gezegd komt het erop neer dat homo’s door de SS bijzonder werden gechicaneerd. Weg privileges! In plaats van beschutting vanwege het ambtsgewaad zou een roze driehoek mijn deel geweest zijn. Daarmee was ik dan meteen in één van de onderste gevangenenklassen beland. En de kans op overleven nihil.

Ik sta perplex. Nooit eerder heb ik mezelf met deze groep medemensen vereenzelvigd of verwant gevoeld. En dan nu dit. Nota bene in Dachau! Op de achtergrond lijkt het alsof ik ineens – heel in de verte – iets aanvoel van het leed en de nood van mijn medegenoten tijdens het naziregime. Achtergesteld, afgekeurd, weggestopt, besmeurd, verguisd, verminkt en vermoord vanwege iets waar ze zelf niets aan konden doen. Niet aangeleerd, niet aangetrokken of aangedaan, maar zo geboren. Niet voor even, maar voor het leven.

Levensles

Een diepe les! Achteraf ben ik daar wel dankbaar voor, maar op dat moment staat het schaamrood me op de kaken. Ik vraag me af hoelang ‘wij’ ons in de 21e eeuw binnen kerkmuren, op scholen en in bepaalde delen van de maatschappij nog moeten verstoppen. Waar het zo uitkomt, heeft men immers kerkelijk of staatkundig al menig baken verzet. Maar dit terzijde.

Negenenzestig jaar geleden werd Dachau bevrijd. Aan het einde van die indrukwekkende morgen kon ik het kamp in vrijheid weer verlaten. In vergelijking met de duizenden die hier het leven lieten of er voor het leven getekend werden, is dat een onbeschrijflijk voorrecht. Geen roze driehoek op mijn zwarte revers, maar wel een levensles rijker.

Hoe nu verder? Gewoon zoals altijd, want er is op dat moment niets in mij wat er aan denkt om ook maar iets hiervan wereldkundig te maken. Ik heb door de beperkingen ten gevolge van genoemd ongeval immers al meer dan genoeg aan mijn hoofd. En waarom zou ik mijn eigen glazen ingooien door mezelf zo kwetsbaar op te stellen? En: wat zullen de reacties en de mogelijke consequenties zijn? Niet iedereen zal staan te juichen…

Schokkend

De maanden na Dachau kom ik echter in aanraking met een aantal schrijnende verhalen van reformatorische jongeren die met hun identiteit en hun gevoelens worstelen. De nood die ik in deze contacten proef, is ronduit schokkend. Mensen weten zich vaak geen raad met hun gevoelens. Sommigen worden erdoor zelfs de wanhoop ingedreven. Onbeschrijflijke diepten komen voorbij. Ze moeten er doorheen, maar hoe? Soms blijft men er in steken. Alléén! En tot overmaat van ramp krijgen ze van alle kanten – soms ook van de kansel – (in)direct stenen voor brood toegeworpen. Ze bijten er in hun eenzaamheid hun tanden op stuk, met alle gevolgen van dien.

Het heeft na Dachau nog jaren geduurd voordat ook homo’s erkenning vonden voor wat hen tijdens het naziregime is aangedaan. Jarenlang werd hun leed genegeerd en keek men de andere kant op. Zij waren immers niet ‘salonfähig’. Moet ik nu hetzelfde doen en na deze ervaring zwijgend de andere kant op kijken? Terwijl ik één van hen ben? “Gaat heen en wordt warm” (vgl. Jak. 2:16). Ja, mijn eigen straatje zou daarmee schoon blijven, dat wel…

Iemand schreef eens: „Ik mag niet langer zwijgen”. Meer en meer kreeg ik na mijn bezoek aan Dachau datzelfde gevoel. Van verschillende kanten klinkt met enige regelmaat de oproep om binnen de gereformeerde gezindte het zwijgen over en het taboe op homoseksualiteit te doorbreken. En terecht! Ik hoop met dit schrijven daaraan een kleine bijdrage te kunnen leveren. Niet voor mezelf, maar in de eerste plaats voor al die naamloze worstelaars – ook onder ons – die zichzelf vaak geen raad weten en zich in hun eenzame strijd van alles en iedereen verlaten voelen.

Tegen hen zou ik ten slotte twee dingen willen zeggen: 1. Doe jezelf geen kwaad. 2. Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Daarom mogen het zwijgen en de eenzaamheid doorbroken worden, want ook al voelt het vaak wel zo, je bent niet de enige en bovendien ten diepste ook niet alleen.

Mijn bezoek aan Dachau kreeg met dit alles een ongekende dimensie. Het verleden sprak en bood lessen voor het heden. Wat de toekomst brengt? Wij weten het niet, maar moge het Zijn hand zijn, Die leidt en beschermt.

De auteur (1980) is emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.